"Bogate atomowe plany rządu", Dariusz Ciepiela, wnp.pl

Na rok 2012 polski rząd zaplanował sporo działań związanych z rozwojem energetyki jądrowej w Polsce, w tym m.in. prace legislacyjne, poszukiwanie lokalizacji składowiska odpadów radioaktywnych i analiza włączenia polskiego przemysłu w rozwój energetyki jądrowej.
Do najważniejszych planów rządu, związanych z rozwojem energetyki jądrowej w roku 2012 należą m.in.: 
- przyjęcie przez Radę Ministrów Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ); 
- przygotowanie projektu Krajowego Planu Postępowania z Odpadami Promieniotwórczymi i Wypalonym Paliwem Jądrowym. Jak informowała pod koniec 2011 r. Hanna Trojanowska, pełnomocnik rządu ds. polskiej energetyki jądrowej, wstępny projekt Planu będzie gotowy w I kwartale 2012 r. Rozważane są plany dotyczące lokalizacji i budowy składowisk głębokich w wysadach solnych; 
- rozpoczęcie poszukiwań lokalizacji nowego składowiska odpadów promieniotwórczych nisko i średnioaktywnych; 
- wydanie aktów wykonawczych do ustawy Prawo atomowe; 
- przygotowanie raportu na temat możliwości włączenia polskiego przemysłu w rozwój energetyki jądrowej; 
- przygotowanie samooceny i przyjęcie misji INIR (Zintegrowany Przegląd Infrastruktury Jądrowej); 
- przygotowanie projektu nowelizacji ustawy Prawo atomowe - implementacja dyrektywy w sprawie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. 

Departament Energetyki Jądrowej Ministerstwa Gospodarki przypomina, że wiele działań związanych z rozwojem energetyki jądrowej zrealizowano już w 2011 r. I tak w grudniu 2011 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej nt. energetyki jądrowej. Przetarg wygrało konsorcjum firm Partner of Promotion, Migut Media i Maxus-Warszawa. 

We wrześniu rozpoczęto konsultacje społeczne do Strategii "Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko" oraz Prognozy jej oddziaływania. 

W lipcu wszedł w życie pakiet ustaw atomowych, co umożliwiło rozpisanie przez inwestora - Polską Grupę Energetyczną - przetargu na dostawcę technologii jądrowej. 

Rozpoczęto również proces Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko w kontekście transgranicznym dla Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa danego kraju w ochronie środowiska oraz oceanach oddziaływania na środowisko). 

W maju Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo atomowe, przygotowaną przez Ministerstwo Gospodarki i Państwową Agencję Atomistyki. 

W lutym Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki i Państwową Agencją Atomistyki projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W styczniu Rada Ministrów przyjęła informację na temat stanu prac nad Programem polskiej energetyki jądrowej (PPEJ). W dokumencie określono harmonogram działań do 2030 r. koniecznych do wprowadzenia i funkcjonowania w Polsce energetyki jądrowej. 

Z oficjalnych deklaracji Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Grupy Energetycznej wynika, że pierwszy blok w polskiej elektrowni jądrowej zostanie oddany do eksploatacji w roku 2020. Wielu ekspertów ocenia, że jest to termin nierealny, a oddanie nastąpi kilka lat później. Podczas VIII Kongresu Nowego Przemysłu, jaki odbył się w październiku 2011 r., Maciej Kaliski, wiceminister gospodarki, przyznał. że pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce zostanie oddana do eksploatacji prawdopodobnie po roku 2020.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.