Aktualne prace legislacyjne

W „Ramowym harmonogramie działań dla energetyki jądrowej” wyraźnie stwierdzono, iż w obecnym stanie prawnym ze względu na brak odpowiednich przepisów oraz rozproszenie już istniejących, dalece niewystarczających regulacji, budowa elektrowni jądrowej byłaby niezwykle trudnym przedsięwzięciem.

W związku z tym konieczne jest wprowadzenie do końca 2010 roku wielu zmian i uzupełnień, dostosowujących polski system prawny do światowych standardów w dziedzinie energetyki jądrowej.

Jak już wspomniano, jednym z działań administracji rządowej niezbędnych do wprowadzenia energetyki jądrowej jest określenie niezbędnych zmian ram prawnych dla wdrożenia programu polskiej energetyki jądrowej oraz przygotowanie i koordynacja wdrażania tych zmian.

 

W „Polityce energetycznej Polski do 2030 roku”, wyliczono następujące środki niezbędne do realizacji wskazanego powyżej działania wraz z terminami na ich wykonanie:
 

  1. Wykonanie analiz prawnych porównujących istniejące systemy prawne w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej – 2009
  2. Przygotowanie projektów aktów prawnych umożliwiających wdrożenie programu polskiej energetyki jądrowej – 2009/2010
  3. Udział w pracach Parlamentu nad przygotowaniem aktów prawnych dotyczących energetyki jądrowej – 2010
  4. Koordynacja wdrażania zmian prawa w zakresie energetyki jądrowej – od 2010


Za prawidłową realizację zadań 1-4 odpowiedzialni są: Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, Minister Gospodarki oraz Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (ostatni jedynie w zakresie zadania 2).


W zakresie prac legislacyjnych zadania 1-4 można sprowadzić do dwóch kategorii:

 

  • Wykonanie analiz prawnych porównujących istniejące systemy prawne w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej – 2009
     

Analizy prawne porównujące istniejące systemy prawne w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej
Na początku czerwca 2009 roku Ministerstwo Gospodarki ogłosiło o udzieleniu zamówienia w przedmiocie wykonania dzieła pt. „Analizy rozwiązań prawnych w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej przyjętych w wybranych krajach Unii Europejskiej i w USA”. Z treści ogłoszenia wynika, że przetarg ten został rozstrzygnięty na korzyść jedynego oferenta, a całkowita wartość zamówienia wynosiła 280 tys. złotych. Rekomendacje wynikające z tej analizy będą stanowić istotny element przygotowania projektów aktów prawnych.


oraz

 

  • Prace legislacyjne nad projektami aktów prawnych– 2009/2010 – grudzień 2010


Prace legislacyjne nad projektami aktów prawnych
 


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.