Harmonogram prac legislacyjnych

Zgodnie z przyjętą 10 listopada 2009 r. przez Radę Ministrów „Polityką energetyczną Polski do 2030 roku”, jednym z podstawowych kierunków polskiej energetyki jądrowej (tzw. priorytetem III) jest obecnie „dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej”.

Do głównych narzędzi realizacji polityki energetycznej zaliczono regulacje prawne określające zasady działania sektora paliwowo-energetycznego oraz ustanawiające standardy techniczne.
Dokument przewiduje, iż „w ramach realizacji polityki energetycznej zostanie dokonana dogłębna reforma prawa energetycznego, skutkująca stworzeniem pakietu nowych regulacji prawnych. W jej rezultacie zostaną stworzone stabilne, przejrzyste warunki funkcjonowania podmiotów w obszarze gospodarki paliwowo-energetycznej”.
W załączniku nr 3 („Program działań wykonawczych na lata 2009 – 2012”) poddano szczegółowej analizie konkretne działania legislacyjne, które powinny być zrealizowane do 2012 roku w zakresie wdrażania priorytetu III.

 

Działanie 3.2 Określenie niezbędnych zmian ram prawnych dla wdrożenia programu polskiej energetyki jądrowej oraz przygotowanie i koordynacja wdrażania tych zmian
Sposób realizacji
 1. Wykonanie analiz prawnych porównujących istniejące systemy prawne w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej - 2009 r.
 2. Przygotowanie projektów aktów prawnych umożliwiających wdrożenie programu polskiej energetyki jądrowej oraz zabezpieczenie na ten cel środków w budżecie państwa w wysokości 100 tys. zł w roku 2010 i 65 tys. zł w roku 2010 - 2009/2010 r.
 3. Udział w pracach Parlamentu nad przygotowaniem aktów prawnych dotyczących energii jądrowej - 2010 r.
 4. Koordynacja wdrażania zmian prawa w zakresie energii jądrowej - od 2010 r.
Odpowiedzialni
 • Pełnomocnik rządu ds. polskiej energetyki jądrowej ( zadanie 1-4)
 • Minister właściwy ds. gospodarki ( zadanie 1-4 )
 • Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (zadanie 2)

 

Z powyższego schematu wprost nie wynika do kiedy powinny być wdrożone zmiany prawa w zakresie energetyki jądrowej. Jednakże termin ten został doprecyzowany w przygotowanym przez Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, a opublikowanym w lipcu 2009 roku przez Ministerstwo Gospodarki „Ramowym harmonogramie działań dla energetyki jądrowej”.
Otóż, zgodnie z harmonogramem, dostosowanie przepisów prawa polskiego powinno nastąpić w ramach pierwszego etapu działań administracji rządowej tj w okresie kwiecień 2009 – grudzień 2010. Zatem całość regulacji prawnych niezbędnych dla wdrożenia energetyki jądrowej powinna wejść w życie z początkiem 2011 roku. Jak już jednak widać, wciąż trwają prace legislacyjne, w szczególności polegające na dostosowaniu prawa polskiego do uregulowań europejskich, m.in. poprzez wdrażanie koniecznych w tym zakresie dyrektyw.
„Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” została uaktualniona już w 2010 roku (uchwała Rady Ministrów nr 157/2010 z dnia 29 września 2010 roku)

Obecnie, 28 stycznia 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę o przyjęciu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) czyli długo oczekiwanego, kompleksowego dokumentu odnoszącego się do energetyki jądrowej w Polsce.  Obowiązek przygotowania przez Ministra Gospodarki został nań nałożony art. 108a pkt 1 ustawy - Prawo Atomowe oraz innych aktów normatywnych i dokumentów urzędowych, w tym m. in. odpisywaną powyżej uchwałą „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” gdzie w rozdziale 4.2. wskazano konieczność podjęcia działań w zakresie stworzenia podstaw instytucjonalnych do przygotowania i wdrożenia PPEJ.
Program przewiduje prowadzenie działań w 5 etapach:

 1. Etap I - do 31.12.2013: stworzenie podstaw instytucjonalnych i programowych do rozwoju energetyki jądrowej; uchwalenie i wejście w życie przepisów prawnych niezbędnych dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej.
 2. Etap II - 1.01.2014 - 31.12.2016: ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na wybraną technologię pierwszej elektrowni jądrowej
 3. Etap III - 1.01.2017 - 31.12.2018: wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji i opinii
 4. Etap IV - 1.01.2019 - 31.12.2024: pozwolenie na budowę, budowa i podłączenie do sieci pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej, rozpoczęcie budowy kolejnych bloków/elektrowni jądrowych
 5. Etap V - 1.01.2025 - 31.12.2030: kontynuacja i rozpoczęcie budowy kolejnych bloków/elektrowni jądrowych. Zakończenie budowy pierwszej elektrowni jądrowej. Zakończenie budowy drugiej elektrowni jądrowej przewidywane jest na 2035 rok.
   

 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.