Konieczne zmiany w aktach prawnych

Jednym z najwaŜniejszych elementów „Programu polskiej energetyki jądrowej” i czynnikiem warunkującym jego prawidłową i terminową realizację jest wprowadzenie odpowiednich zmian prawa.
Są one niezbędne w celu umoŜliwienia budowy i funkcjonowania energetyki jądrowej oraz związanej z tym infrastruktury. Dostosowanie przepisów prawa polskiego ujęte jest w „Ramowym harmonogramie działań
dla energetyki jądrowej”, przyjętym przez Radę Ministrów 11 sierpnia 2009 r.


Rok 2009 w energetyce jądrowej


22 lipca 2009 r. rozpoczął prace zespół roboczy do spraw przygotowania projektu regulacji prawnych dotyczących energetyki jądrowej. Obecnie prace zespołu koncentrują się na zidentyfikowaniu dziedzin, w ramach których należy podjąć decyzję odnośnie kształtu przyszłych rozwiązań kierunkowych i przygotowania propozycji takich rozstrzygnięć. Dopiero po tych przesądzeniach nastąpi redagowanie zapisów prawnych. Takie podejście wydaje się w pełni uzasadnione – wprowadzane zmiany mają charakter fundamentalny dla tego sektora energii i są w znacznym stopniu nowe w polskim systemie prawa.
Przewiduje się, że jeszcze w bieżącym roku przygotowany zostanie projekt odpowiednich zmian prawa. W 2010 r. projekt ten będzie przedmiotem prac rządowych i parlamentarnych z założeniem, że całość regulacji wejdzie w życie 1 stycznia 2011 r. Trwają intensywne prace w tym zakresie. W fazie odbioru znajduje się wykonane na zlecenie Ministerstwa Gospodarki opracowanie:
„Analizy rozwiązań prawnych w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej przyjętych w wybranych krajach Unii Europejskiej i w USA”.


Sprawy wymagające rozstrzygnięcia

 

Wiele jest zagadnień, które wymagają rozstrzygnięcia: m.in. naleŜy określić, czy system budowy elektrowni jądrowych będzie
reglamentowany, czy teŜ kaŜdy, kto spełni wymogi wynikające z prawa, będzie mógł realizować takie przedsięwzięcie? Czy w
inicjowaniu budowy elektrowni jądrowych państwo ma być aktywne, czy ma się ograniczać do funkcji regulacyjnych i kontrolnych?
Czy system wydawania zezwoleń związanych z budową elektrowni jądrowej zyska charakter scentralizowany, tj. zezwolenia będzie
wydawał organ dozoru jądrowego we współdziałaniu z innymi właściwymi organami, czy teŜ zdecentralizowany, a inwestor będzie
inicjował postępowania przed szeregiem organów? Czy wydawane przez organ dozoru jądrowego zezwolenie będzie obejmowało
cały proces inwestycyjny i eksploatację elektrowni, czy wydawane będą zezwolenia, oddzielnie na kaŜdy etap procesu
inwestycyjnego i późniejszej eksploatacji? W końcu czy dopuszczalny jest wywóz i wwóz do Polski odpadów promieniotwórczych i
wypalonego paliwa jądrowego?
Wyraźnie określony powinien być kształt instytucjonalny i kompetencje jednostek przygotowujących i wdrażających „Program
polskiej energetyki jądrowej”. NaleŜy zastanowić się, czy zasadne jest powołanie nowej agencji.
Zagadnieniem kluczowym dla rozwoju energetyki jądrowej jest sposób zagwarantowania inwestorowi stabilności przepisów w
okresie całego procesu inwestycyjnego. Inwestor musi mieć pewność, angaŜując bardzo duŜe środki finansowe, Ŝe reguły
dotyczące jego inwestycji raz ustalone nie ulegną zmianie. Znany powinien być zakres i rodzaj pomocy państwa oraz wymogi
odnośnie udziału Skarbu Państwa w firmie inwestora.
WaŜną sprawą jest określenie tego, na jakim szczeblu mają być podejmowane decyzje lokalizacyjne – czy tak jak dla
zdecydowanej większości inwestycji na poziomie lokalnym, czy z uwagi na specjalny charakter elektrowni jądrowych decydować
ma organ wyŜszego szczebla?
Przed podjęciem decyzji o budowie musi teŜ być jasno określony system finansowania postępowania z odpadami
promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym oraz likwidacji elektrowni jądrowej. Ponadto trzeba ustalić, czy dopuszczalny
jest wywóz i wwóz do Polski ww. odpadów?
Określony musi być tez zakres obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz sposoby i metody działań w sytuacjach
nadzwyczajnych. Wypracować równieŜ naleŜy model wprowadzenia nowych regulacji – konieczna jest „specustawa” i nowelizacja
Prawa atomowego, a takŜe szereg nowelizacji istniejących ustaw.
Zbigniew Kamieński, dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki
Window http://www.komunalny.pl/index.php?name=article&op=print&id=6635
1 z 1 2009-11-26 19:18


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.