Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to postępowanie oceniające wpływ inwestycji na środowisko (dotyczy to także ludzi), obejmujące w szczególności:

  1. weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dostarczonego przez inwestora,
  2. uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,
  3. zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Ocena oddziaływania na środowisko jest wymagana, w przypadku inwestycji mogących zawsze znacząco wpływać na środowisko lub – na drodze decyzji administracji ochrony środowiska – mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Listę przedsięwzięć należących do tych kategorii określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Główne zagadnienia dotyczące oceny oddziaływania na środowisko obiektów energetyki jądrowej regulują następujące akty normatywne:

  • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,
  • •rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Organem właściwym do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla obiektów energetyki jądrowej jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Zgodnie z przepisami ustawy Ministerstwo Gospodarki  wykonało Prognozę oddziaływania na środowisko projektu Programu PEJ. Mimo że działania będące przedmiotem Programu Polskiej Energetyki Jądrowej mają głównie charakter prawny, organizacyjny i formalny, ich efektem będzie uruchomienie pierwszych elektrowni jądrowych w Polsce. W Prognozie skupiono się na skutkach środowiskowych tego efektu. Zakres prognozy jest zgodny z art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dz. U. Nr. 199, poz. 1227).


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.