„Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej”, wnp.pl, Dariusz Ciepiela

4.11.09

Inauguracyjne spotkanie Zespołu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej odbyło się 3 listopada br. w Ministerstwie Gospodarki. Budowa elektrowni jądrowych w Polsce to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną i wymagania środowiskowe.

Dla zaspokojenia zapotrzebowania na energię po racjonalnych kosztach i z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, musimy myśleć o synergii wszystkich technologii wytwórczych, w tym technologii jądrowych – mówi Hanna Trojanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej. Wg szacunków MG, do 2030 r. zapotrzebowanie na energię wzrośnie o 57 proc., do poziomu 202 TWh.

Wdrażanie energetyki jądrowej w naszym kraju będzie przebiegało w 7 etapach, obejmujących: opracowanie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, stworzenie infrastruktury prawnej i instytucjonalnej, przygotowania do budowy pierwszej elektrowni jądrowej, realizację inwestycji, bezpieczną eksploatację elektrowni, następnie jej likwidację oraz wdrożenie docelowych rozwiązań związanych z gospodarka wypalonym paliwem.- Uruchamiając Program Energetyki Jądrowej podejmujemy zobowiązanie na ponad 100 lat – poinformowała wiceminister Trojanowska. Jak podkreśliła, przygotowania do tego przedsięwzięcia wymagają ogromu pracy i ścisłej kooperacji wielu różnych instytucji. Powołany przez premiera Zespół do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej ma być platformą takiej współpracy.

Do jego zadań należeć będzie m.in.: formułowanie wniosków dotyczących udziału energetyki jądrowej w krajowym systemie elektroenergetycznym, przeprowadzanie analiz obowiązujących regulacji prawnych oraz formułowanie opinii w zakresie dostosowania prawa do wymagań i potrzeb wynikających z wdrażania energetyki jądrowej a także proponowanie rozwiązań w zakresie organizacji procesu budowy i eksploatacji obiektów energetyki jądrowej.
Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili konieczność przeprowadzenia szerokiej kampanii informacyjnej i edukacyjnej poświęconej pokojowemu wykorzystaniu energii jądrowej.

W skład Zespołu wchodzą: Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, Główny doradca Prezesa Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa energetycznego, przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwowej Agencji Atomistyki, Urzędu Regulacji Energetyki oraz ministerstw Infrastruktury, Finansów, Zdrowia, Spraw Zagranicznych, Skarbu Państwa, Środowiska, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Edukacji Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gospodarki.Przewodniczący Zespołu będzie przedstawiał do 31 marca każdego roku roczne sprawozdania Prezesowi Rady Ministrów.

Zespół do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej został powołany przez Prezesa Rady Ministrów 9 września br. Obecnie na świecie działa 436 reaktorów jądrowych. W najbliższych latach powstaną kolejne 44 tego typu jednostki.


Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.