Prawo atomowe

Ustawa określa m.in.:

  1. organy właściwe w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
  2. zasady odpowiedzialności cywilnej za szkody jądrowe,
  3. zasady wypełniania zobowiązań międzynarodowych, w tym w ramach UE, dotyczących bezpieczeństwa jądrowego, ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz zabezpieczeń materiałów jądrowych i kontroli technologii jądrowych.

Ustawa określa także kary pieniężne za naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Stosuje się ją również do działalności wykonywanej w warunkach zwiększonego, w wyniku działania człowieka, narażenia na naturalne promieniowanie jonizujące. Ustawa reguluje także zasady monitorowania skażeń promieniotwórczych i reguluje działania podejmowane w przypadku zdarzeń radiacyjnych, jak również w przypadku długotrwałego narażenia w następstwie zdarzenia radiacyjnego lub działalności wykonywanej w przeszłości.

W ustawie określone zostały zasady transportu materiałów jądrowych, źródeł promieniowania jonizującego, a także zasady transportu, przywozu i wywozu z terytorium Polski odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego.
 
Odpady promieniotwórcze dzieli się pod względem poziomu aktywności lub mocy dawki na powierzchni na kategorie odpadów:

  •  niskoaktywnych,
  •  średnioaktywnych
  •  wysokoaktywnych.

Kategorie mogą być  podzielone na podkategorie ze względu na okres połowicznego rozpadu zawartych w odpadach izotopów promieniotwórczych lub moc cieplną.

Zamknięte źródła promieniotwórcze (wycofane z użytkowania) tworzą dodatkową kategorię odpadów promieniotwórczych.

Zużyte zamknięte źródła promieniotwórcze dzieli się ze względu na poziom aktywności napodkategorie zużytych zamkniętych źródeł: niskoaktywnych, średnioaktywnych i wysokoaktywnych, które ze względu na okres połowicznego rozpadu zawartych w nich izotopów dzieli się na krótkożyciowe i długożyciowe.

Odpady promieniotwórcze, które zostały przetworzone lub nie wymagają przetwarzania, oraz wypalone paliwo jądrowe, które nie będzie przerabiane - są  składowane w składowiskach.

Wypalone paliwo jądrowe przeznaczone do składowania traktuje się jak odpady wysokoaktywne.

Odpady promieniotwórcze można składować wyłącznie w stanie stałym, w opakowaniach zapewniających bezpieczeństwo ludzi i środowiska pod względem ochrony radiologicznej, przy zapewnieniu odprowadzania ciepła i niedopuszczeniu do powstania masy krytycznej oraz prowadzeniu stałej kontroli tych czynników w okresie składowania, a także po zamknięciu składowiska.

Składowiska odpadów promieniotwórczych dzieli się na:

  •     powierzchniowe,
  •     głębokie.

Najważniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska akty wykonawcze do ustawy dotyczą zasad tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego, warunków przewozu, wywozu i tranzytu przez terytorium RP odpadów i materiałów jądrowych oraz postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych.
 


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.