Procedura administracyjna związana z oceną oddziaływania na środowisko dla elektrowni jądrowej

Inwestycja polegająca na budowie elektrowni jądrowej należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, którą dołącza się do decyzji takich jak: decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie wodnoprawne i inne, należy przygotować i złożyć we właściwym urzędzie materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


W skład materiałów wchodzą:

 

  • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskowdawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu – kartę informacyjna przedsięwzięcia,
  • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, która obejmuje teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie ono oddziaływać,
  • wypis z ewidencji gruntów obejmujący teren na którym będzie realizowane przedsiewzięcie oraz obszar, na który będzie to przedsięwzięcie oddziaływać.


Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko. Odbywa się to m.in. poprzez możliwość składania uwag i wniosków, udziału w rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa oraz udziału w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania.

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko trwa 105 dni. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 30 dni, w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie więcej niż 60 dni od wszczęcia postępowania.

Procedura OOŚ przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko takich jak elektrownia jądrowa oraz postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla Polski jako strony jego pochodzenia dla tego typu przedsięwzięć przedstawione zostały na poniższych schematach.
 


schemat_OOS_2.pdf (120.67 KB)
schemat_OOS_1.pdf (106.15 KB)

 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.