Raport o oddziaływaniu elektrowni na środowisko

Standardowy zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko określa art. 66  Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, z poźn. zm.).

Przy analizie oddziaływania na środowisko inwestycji typu budowa elektrowni jądrowej należy szczególnie przeanalizować następujące oddziaływania:

   Na etapie budowy wpływ na:

 •           glebę i podłoże skalne, wody gruntowe,
 •           florę, faunę i obszary chronione,
 •           poziom hałasu i zanieczyszczenia powietrza,
 •           ruch pojazdów,
 •           zatrudnienie i sposoby utrzymania ludności,
 •           dobrobyt mieszkańców.


  Na etapie eksploatacji wpływ na:

 •           jakość powietrza i klimat,
 •           zasoby wodne, florę i faunę wodną oraz na rybołówstwo,
 •           glebę i podłoże skalne, wody gruntowe,
 •           florę, faunę i obszary chronione,
 •           zagospodarowanie przestrzenne, zabudowę i krajobraz,
 •           poszczególnych obywateli i społeczeństwo.

A także oddziaływania:

 •           powstałe w wyniku produkcji odpadów i produktów ubocznych oraz ich zagospodarowania,
 •           związane z ruchem pojazdów,
 •           powstałe w sytuacjach wyjątkowych i awaryjnych,
 •           związane z demontażem bloku energetycznego,
 •           wynikające z wytwarzania i transportu paliwa jądrowego,
 •           przedsięwzięć powiązanych z inwestycją,
 •           związane z niepodejmowaniem realizacji inwestycji (wariantem zerowym).

 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.