„Rząd przyjął założenia do projektu zmian w ustawie Prawo atomowe”, Dariusz Ciepiela, wnp.pl

Bezpieczeństwo w elektrowniach atomowych, zwiększenie nadzoru Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) nad obiektami jądrowymi, wzmocnienie jej niezależności w procesie decyzyjnym i od innych organizacji zaangażowanych w promowanie energii jądrowej - to podstawowe cele, które zostaną osiągnięte przy pomocy nowych przepisów w prawie atomowym. Nacisk zostanie także położony na informowanie społeczeństwa o decyzjach dozoru jądrowego, o stanie obiektów jądrowych, ich eksploatacji, w tym o wszelkich czynnikach i zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną.

W ocenie Rady Ministrów zmiany są konieczne, bo obwiązujące prawo w ograniczonym zakresie reguluje wymagania dotyczące bezpieczeństwa obiektów jądrowych. Zgodnie z nowymi przepisami, aby spełnić najwyższe standardy bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, konieczne będzie uzyskiwanie zezwoleń na budowę, rozruch, eksploatację i likwidację obiektu jądrowego.

Zezwolenia te będą wydawane przez prezesa PAA. Jednocześnie inwestor będzie zobowiązany do wyboru najnowocześniejszych technologii, spełniających najwyższe normy bezpieczeństwa i o jak najmniejszym szkodliwym oddziaływaniu na środowisko. W projektowanych przepisach określono wymogi bezpieczeństwa dotyczące lokalizacji, projektowania, budowy, rozruchu i eksploatacji oraz likwidacji obiektów jądrowych.

Przyjęto też zasadę, że każdy będzie miał prawo do uzyskania pisemnej informacji o stanie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektu jądrowego, jego wpływie na zdrowie ludzi i środowisko naturalne. Taką informację kierownik jednostki organizacyjnej (m.in. podmiot eksploatujący obiekt) ma umieszczać na stronie internetowej jednostki co najmniej raz na rok.

Z kolei prezes PAA, oprócz analogicznych danych, będzie miał obowiązek przekazać społeczeństwu m.in. informację o złożonych wnioskach o wydanie zezwoleń dotyczących obiektów jądrowych, a także o wydanych zezwoleniach. Proponowane regulacje zapewniają także udział społeczeństwa w postępowaniach dotyczących wydawania zezwoleń na budowę obiektów jądrowych. Dzięki takim rozwiązaniom zagadnienia bezpieczeństwa obiektów jądrowych będą przejrzyste dla społeczeństwa.

Przewidziano rozwiązania zwiększające wysokość administracyjnych kar pieniężnych, jakie dozór jądrowy będzie miał prawo nakładać za naruszenie wymagań bezpieczeństwa jądrowego na jednostki organizacyjne prowadzące działalność związaną z obiektami jądrowymi.

Postanowiono, że to minister gospodarki, a nie jak dotychczas prezes PAA, będzie udzielał dotacji celowej z budżetu państwa na zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej przy stosowaniu promieniowania jonizującego. Obecny stan prawny jest sprzeczny z zasadą niezależności organu dozoru jądrowego, którym jest PAA. Agencja nie powinna dofinansowywać działalności związanej z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, bo to może rzutować na jej niezależność w procesie decyzyjnym.

W nowych przepisach uregulowano także zagadnienia dotyczące kwalifikacji i umiejętności pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jądrowe obiektów jądrowych.

Większość znowelizowanych przepisów miałaby wejść w życie 1 lipca 2011 r.
 


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.