Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Ustawa reguluje:

  • zasady i tryb postępowania w sprawach udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ), transgranicznego oddziaływania na środowisko,
  • zasady udziału społeczeństwa w ochronie środowiska w ochronie środowiska,
  • określa  organy administracji właściwe w sprawach, o których mowa w pkt.1


W ustawie zawarty został opis procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz materiałów jakie należy złożyć jako załącznik do wniosku w sprawie wydania tej decyzji.
Ustawa określa zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz zasady  postępowania w przypadku oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 oraz transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W zakresie kwalifikacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko naistotniejszym jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 Nr 257 poz. 2573, z poźn. zm.).
 


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.