Atomowa edukacja w szkołach średnich

Programy nauczania, model podręcznika czy zbiór ćwiczeń laboratoryjnych to oferta Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) mająca na celu podniesienie poziomu nauczania przedmiotów ścisłych w technikach. Naukowcy chcą również stworzyć Mazowiecką Sieć Nukleoniki, miejsce wymiany wiedzy związanej z zagadnieniami promieniowania jonizującego.
Nowa podstawa programowa, plan i program nauczania, model podręcznika, zbiór ćwiczeń i zadań sprawdzających wiedzę a także lista wyposażenia pracowni szkolnej niezbędnego do nauczania nukleoniki – to efekty ponad dwuipółletniej pracy naukowców Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ). W ramach projektu „Szkoła z przyszłością” przygotowali oni propozycję zmian nauczania w technikach. Zagadnienia związane z energią i jej przemianami, budowa atomu i jądra atomowego, promieniowanie i jego właściwości, źródła promieniowania i jego oddziaływanie na organizmy żywe, a także zastosowanie promieniowania jonizującego, jego pomiary i opracowywanie wyników – na tym właśnie skupili się fizycy ze Świerku. Swoją propozycję kierują na rzecz trzech grup zawodowych: technik nukleonik, technik chemik jądrowy oraz technik elektronik jądrowych, które mogą wzbogacić ofertę kształcenia przedmiotów ścisłych w szkołach ponadgimnazjalnych.
- Zlecone przez nas badania szkolnictwa zawodowego i rynku pracy potwierdziły przypuszczenia o niskim poziomie nauczania przedmiotów ścisłych w technikach. Postanowiliśmy to zmienić wspólnie z grupą nauczycieli i uczniów z województwa mazowieckiego. W Dziale Edukacji i Szkoleń NCBJ opracowane zostały materiały do nauczania trzech zawodów. Nasze prace zweryfikowaliśmy w szkołach z Warszawy, Ostrołęki, Garwolina i Płocka. W przeprowadzonych tam zajęciach pozalekcyjnych wzięło udział blisko 150 uczniów. Tak licznej grupy nawet nie mieliśmy w najśmielszych planach. Świadczy to o ogromnym zainteresowaniu młodzieży tematami współczesnej nauki i techniki. Dodatkowo zorganizowaliśmy także praktyki w naszym instytucie. Wzięło w nich udział 76 młodych osób - mówi Marcin Sadowski, kierownik projektu „Szkoła z przyszłością” w NCBJ.

Przygotowane przez NCBJ i przetestowane w szkołach materiały mogą stać się fundamentem opracowania kompleksowego systemu kształcenia kadr np. dla Polskiego Programu Energetyki Jądrowej. Obecnie dobiegają końca prace wdrożeniowe: wspólnie z partnerem projektu, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, prowadzone są rozmowy z dyrektorami i nauczycielami o efektach uzyskanych w projekcie jak i możliwościach ich wdrożenia. 

- Bardzo nas cieszy pozytywny odbiór projektu „Szkoła z przyszłością” zarówno przez samą młodzież jak i środowisko nauczycieli. Warto w tym miejscu wyraźnie powiedzieć, że zawody, którymi się zajęliśmy już kiedyś istniały. Zostały skreślone z listy wraz z zaprzestaniem budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Dlatego mamy nadzieję, że teraz, kiedy polski rząd realizuje program budowy pierwszej elektrowni jądrowej, nasza praca posłuży Ministerstwu Gospodarki oraz Ministerstwu Edukacji Narodowej do wypracowania przyszłościowych metod kształcenia techników. Budując elektrownię należy pamiętać, że przynajmniej połowa jej pracowników to właśnie technicy. Obecnie dostępne w ofercie wydawnictw materiały, które mają przygotować ich do zawodu, choć spełniają wymogi stawiane przez aktualne podstawy programowe, zawierają błędy merytoryczne wskazujące na bardzo słabą znajomość zagadnień jądrowych zarówno autorów jak i recenzentów - podkreśla prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński, Dyrektor Działu Edukacji i Szkoleń NCBJ, pomysłodawca projektu „Szkoła z przyszłością”.

Wartością dodaną do działań w ramach projektu „Szkoła z przyszłością” stał się też międzynarodowy projekt „D-Shuttle Project” zainicjowany przez jedno z japońskich liceów. Jego celem jest zapoznanie młodzieży z zagadnieniami związanymi z promieniowaniem jonizującym, a także pokazanie prawdziwego obrazu powstałego po wydarzeniach w Fukushimie w 2011 roku. W tym celu uczniowie z Japonii, Francji, Białorusi, w tym trzydziestka uczniów z dziewięciu polskich szkół biorących wcześniej udział w projekcie „Szkoła z przyszłością” (z Warszawy, Płocka, Wołomina, Otwocka, Gliwic, Ostrołęki i Częstochowy), przez dwa tygodnie dokonywała pomiarów promieniowania w rejonach swojego domu, szkoły oraz w miejscach spędzania wolnego czasu. Na podstawie uzyskanych wyników przygotowany zostanie raport, który będzie zaprezentowany podczas telekonferencji z udziałem uczestników badań. 

Projekt „Szkoła z przyszłością”, o wartości 921 642 zł dofinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ze względu na bardzo dobre osiągnięte wyniki naukowcy NCBJ zamierzają kontynuować prace mające na celu podnoszenie poziomu kształcenia nauk ścisłych w polskich szkołach. Nowy Program „Wiedza, Edukacja, Rozwój” (PO WER) jak i plany stworzenia klas patronackich, czy udostępnianie laboratoriów instytutu to aktualnie rozważane propozycje do dalszych działań. Planowane jest również stworzenie Mazowieckiej Sieci Nukleoniki – miejsca wymiany wiedzy i doświadczenia oraz gromadzenia entuzjastów zagadnień związanych z promieniowaniem jonizującym.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) to jeden z największych instytutów badawczych w Polsce, zatrudniający ponad tysiąc pracowników. Zajmuje się m.in. wspieraniem budowy polskiej energetyki jądrowej, badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny. NCBJ posiada jedyny w Polsce reaktor badawczy Maria wykorzystywany do wytwarzania izotopów promieniotwórczych, radiacyjnej modyfikacji materiałów oraz badań na wiązkach neutronów. Ośrodek uczestniczy w międzynarodowych przedsięwzięciach badawczych oraz w pracach nad nowymi technologiami jądrowymi. Urządzenia opracowane w NCBJ będą wdrażane w Parku Naukowo-Technologicznym w Świerku.
Źródłó: wnp.pl
 


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.