Atomowe plany PGE na rok 2012

- W roku 2012 r. planujemy rozpoczęcie postępowania przetargowego na dostawcę technologii dla elektrowni jądrowej. Nastąpi również zakończenie postępowania przetargowego na inżyniera kontraktu oraz na wykonawcę badań lokalizacyjno-środowiskowych - mówi Marcin Ciepliński, dyrektor ds. strategii i rozwoju w PGE Energia Jądrowa.

Na rok 2012 zaplanowano ponadto rozpoczęcie badań lokalizacyjno-środowiskowych.

Jak podkreśla Marcin Ciepliński, w br. kontynuowane będą prace nad projektem, w szczególności w zakresie budowy i realizacji modelu finansowania inwestycji, rozbudowy zespołu projektowego i rozwoju własnych kompetencji. Kontynuowana będzie współpraca z podmiotami zaangażowanymi w projekt, zintensyfikowane zostaną działania komunikacyjne, zwłaszcza w regionach potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowej.

PGE Energia Jądrowa przypomina, że wiele działań związanych z rozwojem energetyki jądrowej zrealizowano już w roku 2011. Do najważniejszych działań należały:

Wstępne studium wykonalności

W okresie grudzień 2010 - marzec 2011 r. prowadzono Prefeasibility Study (Wstępne studium wykonalności), którego celem była wstępna ocena podstawowych czynników wykonalności i ryzyka projektu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów rynkowych, harmonogramowo-

organizacyjnych, prawnych, technologicznych, środowiskowo-lokalizacyjnych oraz biznesowych. Analiza ta stanowi podstawę do podjęcia przez PGE ostatecznej decyzji o budowie elektrowni jądrowych.

Lokalizacja

W ubiegłym roku rozpoczęto także proces wyboru lokalizacji elektrowni jądrowej, który składa się z 3 etapów:

1. Poszukiwanie i ocena lokalizacji - to etap w ramach którego dokonano oceny i wyboru potencjalnych lokalizacji, z uwzględnieniem wymogów obejmujących aspekty geofizyczne, techniczne, środowiskowe, regulacyjne, ekonomiczne, prawne oraz społeczne (łącznie zestaw 53 kryteriów). Jego zadaniem było zidentyfikowanie, analiza i ocenę potencjalnych lokalizacji w celu wskazania najbardziej odpowiednich dla budowy elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW, składającej się z 2 lub 3 bloków energetycznych, wykorzystującej technologie reaktora jądrowego generacji III/III+.

Etap ten zakończył się w listopadzie 2011 r. wskazaniem przez PGE, 3 potencjalnych lokalizacji:

 • Choczewo (gmina Choczewo, powiat wejherowski, województwo pomorskie),
 • Gąski (gmina Mielno, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie),
 • Żarnowiec (gmina Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie).

2. Badania lokalizacyjne i środowiskowe dla 3 rekomendowanych lokalizacji - rozpoczną się już na wiosnę 2012 roku i będą polegały na:
 • opracowaniu przez wykonawcę badań Raportu oceny oddziaływania na środowisko, w wyniku którego zostaną wykonane analizy mające na celu ocenę potencjalnego oddziaływania elektrowni jądrowej na otoczenie.
 •  przeprowadzeniu przez wykonawcę badań lokalizacyjnych obejmujących m.in. wszystkie szczegółowe zagadnienia dla wskazanej lokalizacji związane z przydatnością lokalizacji dla celów budowy elektrowni jądrowej oraz wszelkie inne kwestie (w szczególności geotechniczne, hydro-geologiczne oraz dotyczące środowiska)
3. Wybór docelowej lokalizacji elektrowni jądrowej - nastąpi w 2013 roku. Na podstawie przeprowadzonych badań zostanie podjęta decyzja o wyborze docelowej lokalizacji elektrowni jądrowej oraz zostaną złożone wymagane wnioski w celu uzyskania pozwoleń.

Wybór technologii

W obszarze działań na rzecz wyboru technologii zorganizowano w Warszawie w dniach 22-23 września 2011 r. konferencję w której wzięło udział siedem firm lub konsorcjów firm, tj. kanadyjskie Lavalin (d. AECL), francuskie konsorcjum Areva/EdF, francusko-japońskie konsorcjum ATMEA, amerykańsko-japońskie GE Hitachi, koreańskie KEPCO, japońskie Mitsubishi oraz amerykańsko-japoński Westinghouse/Toshiba. Ich przedstawiciele podkreślali zwłaszcza transparentność i konkurencyjność, jaką zakłada projekt, zwracając jednocześnie uwagę na uwarunkowania wynikające z konieczności stosowania prawa zamówień publicznych.

Inżynier kontraktu

W celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia w realizacji zadań inwestora w stosunku do dostawcy technologii i głównego wykonawcy oraz pozostałych wykonawców kluczowych prac niezbędne jest pozyskanie doradcy technicznego - inżyniera kontraktu (Owner’s engineer) tj. firmy posiadającej doświadczenie w przygotowaniu i zarządzaniu dużymi projektami inwestycyjnymi w zakresie energetyki jądrowej. Dlatego też, w 5 lutego 2011 roku uruchomione zostało postępowanie "Świadczenie przez Doradcę Technicznego usług doradztwa technicznego w procesie inwestycyjnym związanym z budową przez PGE EJ 1 Sp. z o.o. pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW". Obecnie w postępowaniu bierze udział czterech oferentów: konsorcjum Scott Wilson Polska i Tractebel Engineering; Exelon Generation Company; AMEC Nuclear UK Ltd. oraz konsorcjum Mott MacDonald Limited i AF-Colenco Limited.
Inżynier kontraktu będzie stanowił integralną część organizacji Inwestora (PGE) wspierając go na wszystkich etapach realizacji projektu, od obecnie trwających prac przygotowawczych aż do uruchomienia elektrowni. Główne zadania określone w zakresie prac inżyniera kontraktu można podzielić na cztery obszary: zarządzanie projektem i wsparcie w rozwoju kompetencji po stronie PGE, wsparcie w procesie kontraktacji dostawcy technologii reaktora oraz głównego wykonawcy EPC, wsparcie przy realizacji całości inwestycji w tym infrastruktury głównej i towarzyszącej elektrowni oraz wsparcie w zarządzaniu dostawcami i kontraktami, tak aby PGE mogło sprawnie i skutecznie wypełniać obowiązki Inwestora oraz egzekwować realizację zobowiązań głównych wykonawców i dostawców.

Finansowanie projektu

Dla wsparcia wyboru modelu finansowania inwestycji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, uruchomione zostało postępowanie przetargowe na doradcę w procesie analiz dostępnych opcji wyboru partnerów strategicznych i biznesowych. Przetarg wygrała firma KPMG, która odpowiedzialna jest za m.in.: analizę źródeł i opcji finansowania; wypracowanie modelu finansowania inwestycji; analizę potencjalnych partnerów biznesowych, w tym analizę struktur partnerstwa oraz planu i harmonogramu działań w zakresie pozyskania partnera (partnerów) biznesowych; wsparcie Spółki w trakcie procesu przygotowania przetargu na wybór Aranżera Finansowania inwestycji.

Współpraca z podmiotami zaangażowanymi w projekt

W roku 2011 prowadzona była aktywna współpraca z wieloma interesariuszami projektu, w tym w szczególności:
 • z Ministerstwem Gospodarki,
 • z Pełnomocnikiem Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej,
 • z Państwową Agencją Atomistyki,
 • z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska,
 • z PSE Operator,
 • z organizacjami międzynarodowymi takimi jak Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA), Agencja Energii Atomowej przy OECD (NEA), World Association of Nuclear Operators (WANO), Europejskie Forum Atomowe (FORATOM oraz World Nuclear Association (WNA). W październiku 2011 r. spółka PGE Energia Jądrowa zawarła porozumienie o współpracy z WANO, a od od listopada 2011 roku jest również członkiem World Nuclear Association oraz FORATOM,
 • z innymi istotnymi partnerami, w tym zwłaszcza administracji rządowej i samorządowej,

Rozwój zespołu

W 2011 roku trwały także intensywne prace nad zbudowaniem zespołu projektowego. Wymagała tego złożoność zadań, jakie są do wykonania w trakcie przygotowania budowy oraz samej budowy elektrowni jądrowych. Stąd stworzenie kompetentnych struktur, odpowiedzialnych za poszczególne zadania oraz takiego sposobu kierowania projektem, który zapewni jego sprawną realizację i efektywne zarządzanie ryzykami projektowymi. Proces rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników odbywał się i odbywa się nadal w oparciu o międzynarodowe standardy określone przez IAEA wyznaczające liczbę koniecznych kadr na danym etapie rozwoju projektu.

Działania komunikacyjne

Z uwagi na pionierski charakter projektu budowy elektrowni jądrowej w Polsce oraz niski poziom wiedzy nt. energetyki jądrowej, zainicjowana została na początku października 2011 r. kampania informacyjno-edukacyjna nt. energetyki jądrowej pod nazwą "Świadomie o atomie". W ramach kampanii planowane są działania edukacyjne na temat energetyki jądrowej oraz bieżąca informacja o postępach prac w projekcie. Głównym narzędziem kampanii jest portal www.swiadomieoatomie.pl, który stanowi bazę do działań komunikacyjnych. W jego tworzeniu biorą udział eksperci naukowi (m.in. z NCBJ) oraz pracownicy merytoryczni spółki.

W ramach działań poprzedzających ogłoszenie listy trzech lokalizacji, zorganizowane zostało w dniu 24 listopada 2011 r. spotkanie informacyjne z wójtami poszczególnych gmin, z terenów wskazanych lokalizacji. W kolejnym tygodniu odbyły się spotkania informacyjne z władzami gminy Mielno oraz z mieszkańcami miejscowości Gąski i Sarbinowo. Z mieszkańcami pozostałych gmin spotkania odbyły się w dniach 6 i 7 grudnia 2011 r. W ich trakcie tych spotkań informacyjnych, inwestor zadeklarował pełną gotowość do przedstawiania szczegółowych informacji, wyjaśnień lub analiz na kolejnych spotkaniach, które mają być w przyszłości organizowane systematycznie.

źródło: wnp.pl
autor: Dariusz Ciepiela
 

 

 

 

 


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.