Ciepłownictwo ponownie ze stratą brutto, wnp.pl

W 2012 roku strata brutto ciepłownictwa w Polsce wyniosła około 274,8 mln zł wobec około 240,5 mln zł straty brutto w 2011 roku – wynika z raportu URE o ciepłownictwie w Polsce w 2012 roku.

Urząd Regulacji Energetyki opracował raport o ciepłownictwie w Polsce za 2012 rok - "Energetyka cieplna w liczbach -2012". To już dziesiąte tego typu opracowanie, a zostało przygotowane na podstawie danych uzyskanych od 463 spośród 466 firm posiadających koncesje udzielone przez Prezesa URE na działalność związaną z zaopatrzeniem w ciepło (przedsiębiorstw ciepłowniczych), funkcjonujących na regulowanym rynku ciepła w 2012 r. Zmiany w przepisach prawa, a także przekształcenia własnościowe i organizacyjne w ciepłownictwie spowodowały spadek liczby badanych podmiotów o 2,7 proc. w stosunku do roku ubiegłego i o 45,5 proc. od pierwszego badania przeprowadzonego w 2002 r.

Z podanych informacji wynika, że branża ciepłownicza, której całkowita moc cieplna zainstalowana wynosiła w ubiegłym roku 58 147,9 MW, a moc osiągalna − 57 262,9 MW, wyprodukowała w 2012 roku około 431,4 tys. TJ, licząc łącznie z ciepłem wytworzonym w procesach technologicznych (odzysk ciepła), a 399,7 tys. TJ licząc bez odzysku ciepła. W 2011 roku produkcja ciepła wyniosła około 421,3 tys. TJ licząc łącznie z odzyskiem ciepła i około 392 tys. TJ bez odzysku ciepła. W 2012 roku ponad 62 proc. ciepła zostało wytworzone w kogeneracji, ale tylko 22 proc. wszystkich badanych koncesjonowanych przedsiębiorstw wytwarzało ciepło w kogeneracji. 

W 2012 roku ciepłownictwo osiągnęło około 16,8 mld zł przychodów z działalności ciepłowniczej , wobec około 15,4 mld zł rok wcześniej. Podobnie jak w 2011 roku wynik brutto branży okazał się ujemny. W 2012 roku strata brutto branży wyniosła około 274,8 mln zł, a rok wcześniej około 240, 5 mln zł. URE zauważa w raporcie, że udział przychodów z wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz z obrotu ciepłem w przychodach ogółem całego sektora kształtuje się od lat na bardzo zbliżonym poziomie i wyniósł w 2012 r. odpowiednio 54,8 proc., 22,7 proc i 22,5 proc. 

Regulator ocenia w raporcie, że "zdecydowany wpływ" na wynik finansowy koncesjonowanego sektora ciepłowniczego ma wynik na działalności ciepłowniczej w przedsiębiorstwach posiadających źródła ciepła, w których ciepło wytwarzane jest w kogeneracji z energią elektryczną. URE wskazuje, że w tej grupie koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych następuje stałe obniżanie wartości wskaźnika rentowności na działalności ciepłowniczej. Regulator podkreśla, że nie rozwiązanym problemem dla źródeł kogeneracyjnych jest właściwe przypisanie kosztów wytwarzania energii elektrycznej i kosztów wytwarzania ciepła.

URE uważa, że stosowane klucze podziału kosztów mogą preferować w wyniku finansowym, w zależności od przyjętej metody podziału, zysk osiągnięty ze sprzedaży ciepła lub zysk ze sprzedaży energii elektrycznej i przyznaje, że dotychczas nie ma unormowań prawnych, które przesądziłyby jednoznacznie o sposobie podziału kosztów i konieczności stosowania jednej metody. Informuje, że przedsiębiorstwa energetyczne mają swobodę w wyborze sposobu podziału kosztów wspólnych. 

W raporcie zawarta jest analiza wyników osiągniętych przez elektrociepłownie w latach 2010-2012. W minionym roku ta grupa przedsiębiorstw ciepłowniczych osiągnęła nieco ponad 9 mld zł przychodów, a z tego około 5,032 mld zł ze sprzedaży elektrycznej i około 3,993 mld zł ze sprzedaży ciepła. Wynik na sprzedaży energii elektrycznej był dodatni i przekroczył 1 mld zł, a na sprzedaży ciepła był ujemny i wyniósł ponad minus 400 mln zł. 

Regulator uważa, że na przykładzie danych dotyczących 2012 roku wyraźnie widać, że gdyby do podziału kosztów uzyskania przychodów w elektrociepłowniach zastosować "klucz przychodowy" (przychody ze sprzedaży ciepła to 44 proc. przychodów ogółem ze sprzedaży elektrociepłowni), to koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży ciepła należałoby pomniejszyć o około 700 mln zł , a przy takiej kalkulacji rentowność na działalności związanej z ciepłem osiągnęłaby wartość dodatnią. 

Natomiast, jak podał regulator w komunikacie, jednym z pozytywnych zjawisk obserwowanych w ostatnim czasie w ciepłownictwie jest zahamowanie wzrostu wartości wskaźnika dekapitalizacji majątku trwałego. W latach 2002-2007 systematycznie rósł od poziomu 54,75 proc. do 60,05 proc., a od 2008 roku wartość tego wskaźnika zaczęła się obniżać i w 2012 roku wyniosła 52,30 proc. Źródło: WNP.PL Autor: Ireneusz Chojnacki


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.