„Gotowe założenia do ustawy o realizacji inwestycji jądrowej”, Dariusz Ciepiela, wnp.pl

Rada Ministrów przyjęła 25 stycznia br. założenia do projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, które zostały przedłożone przez ministra skarbu państwa.

Przyjęta przez rząd w listopadzie 2009 r. „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” oraz „Ramowy harmonogram działań na rzecz energetyki jądrowej” zakładały powstanie elektrowni jądrowych, które będą służyć wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dodatkowym argumentem przemawiającym za budową elektrowni jądrowych jest fakt, że rozwój gospodarczy Polski oznacza istotny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, który – zgodnie z szacunkami - w roku 2030 zwiększy się o ok. 54 proc.

W założeniach do projektu ustawy określono, że celem tej regulacji jest stworzenie klarownych i stabilnych ram prawnych, obejmujących cały proces inwestycyjny związany z budową obiektów energetyki jądrowej. Nie znajdą się tu zagadnienia dotyczące eksploatacji obiektów, gospodarki odpadami promieniotwórczymi czy wypalonym paliwem jądrowym. Ustawa nie będzie też regulować zasad bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz kwestii odpowiedzialności za szkodę jądrową. Te zagadnienia są lub zostaną uwzględnione w nowelizacji Prawa atomowego.

Zgodnie z założeniami, projektowana ustawa będzie zawierać przede wszystkim przepisy związane bezpośrednio z budową i eksploatacją obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Obiektami tymi będą m.in.: elektrownia jądrowa, zakład wzbogacania izotopowego, zakład wytwarzania paliwa jądrowego, zakład przerobu wypalonego paliwa jądrowego czy jego przechowalnik. Do inwestycji towarzyszących zaliczyć należy: inwestycje służące wyprowadzaniu mocy z elektrowni jądrowej, infrastrukturę komunikacyjną (drogi, koleje), wodociągi i zaplecze socjalne.

Inwestorem obiektu energetyki jądrowej oraz operatorem elektrowni jądrowej (będzie nim podmiot eksploatujący elektrownię) może zostać podmiot posiadający siedzibę w państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – będący stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Podmiot taki będzie musiał wykazać, że posiada doświadczenie i kompetencje dotyczące wytwarzania energii. W tym celu musi złożyć oświadczenie i wykazać, że w ostatnich 10 latach zajmował się – przynajmniej przez rok – eksploatacją bloków energetycznych o łącznej mocy co najmniej 1000 MWe, w tym co najmniej jednego bloku o mocy ponad 200 MWe.

Do lokalizacji i budowy obiektu energetyki jądrowej niezbędne będą: decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji, decyzja zasadnicza oraz pozwolenie na budowę obiektu. Konieczne będzie także, w fazie dokonywania pomiarów i innych prac przygotowawczych, uzyskanie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości, do której inwestor nie ma prawa własności. Zezwolenie może być wydawane kilkakrotnie, w zależności od potrzeb. Kolejną decyzją będzie pozwolenie na prace przygotowawcze. Inwestycja energetyki jądrowej musi posiadać ocenę oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Te ostatnie decyzje będzie wydawał Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Wskazano ponadto, że decyzję o lokalizacji budowy na określonym terenie ma wydawać właściwy miejscowo wojewoda. Do jego kompetencji należeć będzie również wydanie inwestorowi pozwolenia na rozpoczęcie prac przygotowawczych na terenie objętym decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz wydanie pozwolenia na budowę. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę elektrowni jądrowej inwestor musi dołączyć zezwolenie wydane przez prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) oraz decyzję zasadniczą.

Decyzja zasadnicza oznaczać będzie zgodę państwa na budowę obiektu przez określonego inwestora, z wykorzystaniem konkretnej technologii. 

Rozpoczęcie użytkowania elektrowni jądrowej i eksploatacja muszą zostać poprzedzone wydaniem pozwolenia na jej użytkowanie oraz zezwolenia na eksploatację obiektu. Decyzje w tych sprawach będą należały do prezesa PAA.

W projekcie ustawy znajdą się również przepisy regulujące postępowania dotyczące wywłaszczenia. Będzie ono dokonywane poprzez wypłaty odszkodowania przez Skarb Państwa za: nabycie nieruchomości, do których inwestor obiektu energetyki jądrowej nie posiada tytułu prawnego; wygaśnięciu hipotek i innych ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości, wygaśnięciu użytkowania wieczystego, wygaśnięciu trwałego zarządu i zarządu dla nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji, wygaśnięciu dzierżawy, najmu, użyczenia oraz innych praw obligacyjnych. Odszkodowanie nie będzie mogło przekraczać wartości nieruchomości. Projektowane przepisy dokładnie określą obliczanie wysokości odszkodowań w zależności od rodzaju i formy prawnej nieruchomości. Uregulowane będą również zagadnienia dotyczące sytuacji, gdy inwestycja będzie obejmować tereny wód płynących, drogi publiczne i linie kolejowe, lasy oraz grunty pokryte wodami.

Projektowany akt prawny zakłada wyposażenie podmiotów mających zastrzeżenia co do wysokości zaproponowanego im odszkodowania w prawo żądania ustalenia jego wysokości przez sąd powszechny.

Przyjmuje się, że inwestycje dotyczące obiektów energetyki jądrowej i inwestycje towarzyszące będą finansowane ze środków własnych podmiotów oraz uzyskanych przez te podmioty kredytów bankowych i pożyczek. Mogą być również finansowane ze środków pochodzących z emisji obligacji; środków pochodzących z budżetu UE lub z innych źródeł. Skarb Państwa będzie mógł udzielać poręczeń i gwarancji.

fot: CIR

http://www.kprm.gov.pl/centrum_prasowe/centrum_multimedialne/fotografie/#4411,0


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.