„Jak PGE przygotowuje się do budowy elektrowni jądrowej?”, Dariusz Ciepiela, wnp.pl

Rada Ministrów 25 stycznia br. przyjęła informację na temat przebiegu prac oraz o planowanych dalszych działaniach Polskiej Grupy Energetycznej w związku z realizacją programu budowy elektrowni jądrowych. Informację przygotowało Ministerstwo Skarbu Państwa.

W informacji przypomniano, że rząd 13 stycznia 2009 r. podjął uchwałę w sprawie działań na rzecz energetyki jądrowej. Zobowiązał w niej ministra skarbu państwa do zapewnienia współpracy PGE Polska Grupa Energetyczna SA z pełnomocnikiem rządu ds. polskiej energetyki jądrowej, powołanym w maju 2009 r. Zgodnie z postanowieniami, w PGE utworzono departament energetyki atomowej oraz przystąpiono do realizacji programu budowy w Polsce elektrowni jądrowych.

PGE zawiązała spółkę akcyjną PGE Energia Jądrowa SA o kapitale zakładowym 25 mln zł. PGE posiada w niej 100 proc. udziałów. Kolejnym etapem działań było powołanie spółki celowej PGE EJ 1 sp. z o.o., z kapitałem w wysokości 38 mln zł. Spółka ta, zarejestrowana 27 stycznia 2010 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym, odpowiada za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego, prowadzi badania lokalizacyjne oraz wykonuje inne czynności operacyjne, odpowiada także za wybór technologii, która będzie wykorzystana do budowy elektrowni jądrowej.

PGE przygotowała analizę najlepszych rozwiązań (prawnych, organizacyjnych, korporacyjnych i finansowych) dotyczących prowadzenia projektów budowy elektrowni jądrowych. Na zlecenie PGE, Agencja Rynku Energii wykonała opracowanie, w którym przedstawiono długoterminową prognozę rozwoju źródeł energii elektrycznej z uwzględnieniem m.in. polityki energetycznej Polski i Unii Europejskiej. Zbadano ponadto potencjalne możliwości rozwoju krajowego systemu elektroenergetycznego w latach 2010-2050 – każdy z zaprezentowanych wariantów wykazał konieczność rozwoju energetyki jądrowej.

W efekcie w zarysowała się linia podziału Grupy Kapitałowej PGE w sprawach dotyczących planowanej budowy elektrowni jądrowej:

- PGE Polska Grupa Energetyczna SA – podejmuje decyzje na poziomie strategicznym, współpracuje z rządem i zapewnia finansowanie inwestycji,

- PGE Energia Jądrowa SA – prowadzi działania operacyjne, w tym m.in. dokonuje wstępnych analiz lokalizacyjnych, współpracuje z partnerami i kontrahentami biznesowymi oraz organizacjami i instytucjami międzynarodowymi,

- PGE Energia Jądrowa 1 sp. z o.o. - prowadzi działania wykonawcze dotyczące przygotowania inwestycji, a w przyszłości będzie realizować budowę elektrowni jądrowej oraz pełnić rolę operatora elektrowni.

Prowadzono również prace związane z wyborem miejsca lokalizacji elektrowni. Z listy 27 potencjalnych lokalizacji nadesłanych przez pełnomocnika rządu ds. energetyki jądrowej wybrano 6 i dokonano stosownych analiz. Wnioski z tego raportu będą podstawą do dalszych prac.

Wykonano również ekspertyzy techniczno-ekonomiczne dotyczące wpływu warunków chłodzenia na efektywność budowy i eksploatacji bloku jądrowego. Było to związane z oszacowaniem nakładów inwestycyjnych dla otwartego i zamkniętego układu chłodzenia, w zależności od odległości obiektu od miejsca poboru wody.

W efekcie, spośród potencjalnych lokalizacji, jedynie Żarnowiec okazał się najlepszym miejscem na lokalizację elektrowni jądrowej. Fakt, że znajdują się w nim już obiekty, może wpłynąć na skrócenie czasu inwestycji oraz na obniżenie jej kosztów. W 2010 r. spółka PGE EJ 1 nabyła 113 ha w gminach Krokowa i Nadole. Negatywne decyzje o ulokowaniu tam elektrowni jądrowej nie wyeliminują Żarnowca, będzie on brany pod uwagę jako miejsce powstania elektrowni konwencjonalnej.

Zawarto porozumienia z partnerami zagranicznymi (Electricite de la France SA, GE-Hitachi Nuclear EnergyAmericas LLC, Westinghouse Electric Company LLC). Każdy z potencjalnych dostawców potwierdził możliwość wybudowania elektrowni jądrowej do 2020 r. w oferowanej technologii. Muszą być jednak spełnione określone warunki, takie m.in. jak: wdrożenie kompleksowych przepisów dotyczących energetyki jądrowej, niezwłoczne utworzenie dozoru jądrowego czy wybudowanie sieci przesyłowych.

We wrześniu 2010 r. podpisano trójstronne porozumienie pomiędzy: PGE Polska Grupa Energetyczna SA, PGE Energia Jądrowa SA oraz PSE Operator SA. Nawiązano kontakty z kluczowymi organizacjami i stowarzyszeniami międzynarodowymi, w tym m.in. z: Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, Agencją Energii Atomowej przy OECD, World Association of Nuclear Operators.

Jak podkreślono w informacji, na obecnym etapie przygotowań konieczne jest przyjęcie przez rząd do połowy 2011 r. „Programu polskiej energetyki jądrowej”, wejście w życie kluczowych regulacji prawnych i ustalenie ostatecznej lokalizacji elektrowni (do końca 2013 r.), a także podjęcie decyzji związanych z wyborem dostawcy technologii.

W dokumencie podkreślono złożoność zadań, jakich wymaga przygotowanie tak skomplikowanego przedsięwzięcia. Konieczne będzie wypracowanie modelu współpracy, wybór partnera do budowy elektrowni oraz opracowanie zasad finansowania inwestycji. Niezbędne jest ponadto wyłonienie doradcy technicznego posiadającego doświadczenia w zakresie przygotowania i zarządzania dużymi projektami inwestycyjnymi z dziedziny energetyki jądrowej.

Koszty działalności operacyjnej spółek (PGE EJ SA oraz PGE EJ 1 sp. z o.o.) w 2010 r. wyniosły 13,8 mln zł. W 2011 r. na dalsze prace związane z projektem przewidziano wydatki w wysokości ok. 175 mln zł. Ocenia się, że koszty w następnych latach będą dużo wyższe. Najpoważniejsze obciążenia finansowe nastąpią w 2013 r. i będą związane z wyborem technologii i jej dostawcy, badaniami lokalizacyjnymi oraz z usługami świadczonymi przez doradcę technicznego. 

Ocenia się, że do czasu wydania przez rząd decyzji zasadniczej (prawdopodobnie pod koniec 2013 r.) łączne nakłady PGE mogą sięgnąć 1 mld zł, a do czasu wylania pierwszego betonu pod obiekty, co nastąpi w połowie 2016 r. – wyniosą od 3 do 5 mld zł. Szacuje się, że łączne nakłady na budowę elektrowni jądrowej o mocy ok. 300 MW wyniosą ok. 35-55 mld zł.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.