Na jakim etapie jest polski projekt jądrowy?

PGE EJ 1, spółka powołana do budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, zrealizowała kolejne zadania w ramach prowadzonego projektu. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) wszczął na wniosek PGE EJ 1 procedurę oceny oddziaływania na środowisko. W kolejną fazę wchodzą badania środowiskowe i lokalizacyjne.

Równolegle, w porozumieniu z samorządem lokalnym, trwają prace związane z opracowaniem Programu wsparcia dla gmin lokalizacyjnych. Spółka kończy również przygotowania do uruchomienia Postępowania Zintegrowanego.

Ważny krok w procesie wyboru bezpiecznej lokalizacji

W sierpniu 2015 r. PGE EJ 1 złożyła do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Do wniosku Spółka dołączyła Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, która przedstawia najważniejsze założenia technologiczne projektu, opisuje warianty lokalizacyjne i wstępnie określa potencjalne emisje oraz strefy oddziaływań elektrowni jądrowej. Dokumenty umożliwiają rozpoczęcie procedury oceny oddziaływania na środowisko, niezbędnej w procesie wyboru bezpiecznej lokalizacji elektrowni. Na tej podstawie, po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Urzędu Morskiego, a także po przeprowadzeniu międzynarodowych konsultacji, GDOŚ wyda postanowienie o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wskazując m.in. metody dalszych badań i analiz.

KIP został poddany przez Spółkę nieformalnym konsultacjom lokalnym. Wszystkie dokumenty przygotowane w ramach procedury środowiskowej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będą udostępnione zainteresowanym stronom w celu zebrania uwag.

Obecnie spółka kończy wstępne badania, w tym ekspercką analizę oddziaływania na obszary Natura 2000. Działania te pozwolą ustalić dwie z trzech rozważanych lokalizacji ("Choczewo", "Lubiatowo-Kopalino" i "Żarnowiec"), które będą poddane ocenie oddziaływania na środowisko.

W 2017 r. w ramach wspomnianej oceny, zostanie wskazany preferowany wariant lokalizacyjny i alternatywny. Dla jednego z nich zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzja lokalizacyjna. Ostatecznie zakończy to proces wyboru lokalizacji dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

Spółka opracowała w ostatnich miesiącach kompleksowy program badań środowiskowych i lokalizacyjnych, którego wyniki pozwolą na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko i raportu lokalizacyjnego. Badania zostaną przeprowadzone w latach 2016-2017. Generalnym wykonawcą będzie Spółka Elbis z Grupy Kapitałowej PGE, która w celu zarządzania realizacją planowanych działań stworzyła wyspecjalizowany oddział w Warszawie.

W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie szeregu postępowań przetargowych dla podwykonawców badań w poszczególnych, specjalistycznych dziedzinach. To właśnie dla nich 23 września br. zorganizowano w Warszawie warsztaty, w których wzięło udział blisko 100 przedstawicieli krajowych firm i instytutów badawczych. Celem spotkania było przedstawienie kompleksowej informacji o zaplanowanym programie badań oraz procedurach i wymogach stawianych zespołowi wykonawczemu.

Współpraca z gminami lokalizacyjnymi

Od momentu wskazania potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowej, PGE EJ 1 dokłada wszelkich starań, aby prowadzić rzetelny, odpowiedzialny dialog z mieszkańcami oraz samorządem gmin Krokowa, Choczewo i Gniewino. Spółka jest w stałym kontakcie z lokalnymi władzami i w uzgodnieniu z nimi podejmuje szereg działań edukacyjno-informacyjnych w celu budowy akceptacji społecznej dla inwestycji.

PGE EJ 1 od wielu lat wspiera finansowo projekty realizowane na terenie gmin lokalizacyjnych. Przykładem są m.in. umowy o współpracy przy realizacji działań edukacyjno-informacyjnych. Jeszcze w tym roku Spółka planuje uruchomić dedykowany Program Wsparcia Gmin Lokalizacyjnych, który będzie stanowił podstawę współpracy w takich kluczowych obszarach jak edukacja, rozwój rynku pracy, zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój infrastruktury. Zgodnie z założeniami zgłaszane projekty będą podlegały ocenie i rekomendacji Rady Konsultacyjnej, w skład której wejdą przedstawiciele PGE EJ 1, gmin oraz powiatów. 22 września br. koncepcja Programu Wsparcia Gmin Lokalizacyjnych została zaprezentowana podczas sesji Rad gmin Krokowa, Choczewo, Gniewino. Aktualnie dokument podlega wewnętrznym konsultacjom i będzie wkrótce zatwierdzany przez organy korporacyjne Spółki.

PGE EJ 1 prowadzi również rozmowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w celu wypracowania systemowego rozwiązania, umożliwiającego finansowe zaangażowanie w projekty inwestycyjne realizowane przez gminy.

Uruchomienie Postępowania Zintegrowanego

Równolegle Spółka prowadzi intensywne prace przygotowawcze do uruchomienia tzw. Postępowania Zintegrowanego. Zostaną w nim wybrane kluczowe elementy projektu: partner strategiczny przedsięwzięcia, technologia reaktora, generalny wykonawca, usługi wsparcia w zakresie eksploatacji i utrzymania ruchu elektrowni, dostawy paliwa oraz finansowanie dłużne.

W ramach Postępowania Zintegrowanego przeprowadzono szereg spotkań dialogu wstępnego. Do podmiotów, z którymi prowadzono rozmowy został wysłany wzór deklaracji udziału w procesie oraz zaproszenie do wzięcia udziału w procesie. Do końca 2015 r. zaplanowano uruchomienie Postępowania Zintegrowanego. Zakończenie procedury przewidziano na 2019 r. W tym samym czasie Spółka powinna uzyskać decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, decyzję o ustaleniu lokalizacji, a także decyzję zasadniczą dla budowy elektrowni jądrowej.

Dla przebiegu Postępowania kluczowe będą ustalenia Spółki w sprawie modelu finansowania inwestycji, jak również możliwego wsparcia projektu ze strony państwa, które zwiększyłyby stabilność i przewidywalność projektu budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej. PGE EJ 1 przeanalizowała dostępne na rynku rozwiązania i mechanizmy finansowe oraz prowadzi rozmowy z Ministerstwem Gospodarki na temat gwarancji rządowych. Z analiz PGE wynika, że najbardziej efektywny z punktu widzenia inwestora i państwa byłby kontrakt różnicowy, podobny do rozwiązań zastosowanych w Wielkiej Brytanii. Według przyjętych założeń jest to główny mechanizm, który będzie potrzebować też innych instrumentów wspierających m.in. gwarancji Skarbu Państwa obejmujących finansowanie dłużne uzyskane z Agencji Kredytów Eksportowych.

żródło: wnp.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.