Na jakim etapie są badania środowiskowe i lokalizacyjne elektrowni jądrowej?

Spółka PGE EJ 1 przedstawiła stan zaangażowania badań środowiskowych i lokalizacyjnych pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Firma WorleyParsons została wybrana w przetargu zorganizowanym przez PGE EJ1 w lutym 2013 r. Przedmiotem przetargu było dostarczenie usług związanych z charakterystyką lokalizacji na potrzeby budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Zakres prac WorleyParsons obejmuje badania środowiskowe i lokalizacyjne, a także uzyskanie wymaganych licencji i pozwoleń. Celem badań jest potwierdzenie, że potencjalna lokalizacja będzie odpowiednia dla budowy i późniejszej i eksploatacji elektrowni jądrowej pod względem bezpieczeństwa jądrowego oraz środowiskowego. Na podstawie wyników przeprowadzonych prac badawczych PGE EJ 1 wybierze ostateczną lokalizację dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. 


Badania środowiskowe 

Badania środowiskowe, rozpoczęto jesienią 2013 roku w obu lokalizacjach - Choczewie i Żarnowcu. Badania te mają na celu udokumentowanie istniejącego stanu środowiska przed rozpoczęciem budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej i składają się z dwóch głównych elementów: inwentaryzacji przyrodniczej kontrola elementów środowiska, takich jak woda czy powietrze czy żywność. Inwentaryzacja przyrodnicza zostanie zakończona jesienią 2014 roku, podczas gdy badania pozostałych elementów środowiska potrwają do wiosny 2015 roku. 

 

Prace związane z badaniami środowiska obejmują: 

- analizę dostępnych danych o środowisku, w tym dane literaturowe, informacje o środowisku udostępnione przez organy administracji, a także dane niepublikowane wywiady ze społecznością lokalną i innymi interesariuszami; 

- badania terenowe organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń oraz promieniowanie tła, na które składają się: zbieranie próbek w terenie, pomiary dawek w otoczeniu, analizy chemiczne i radiochemiczne. 

- prace związane z Inwentaryzacją przyrodniczą środowiska lądowego i słodkowodnego oraz środowiska morskiego, składają się z: analizy dostępnych danych; badań lądowych i słodkowodnych (lądowych) ekosystemów, dotyczące m.in. na porostów, płazów, ryb, ssaków (w tym nietoperzy) oraz ptaków, roślin chronionych i siedlisk przyrodniczych a także badań ekosystemów morskich, fitoplanktonu, zooplanktonu, ptaków, ryb, morskich ssaków i ekosystemów plaży. 

Szczegółowe metodyki inwentaryzacji przyrodniczej zostały zaprezentowane Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w lutym 2014 roku.

W celu zapisywania i właściwego archiwizowania wyników badań został przygotowany model bazy danych. Dane te będą także wykorzystywane do tworzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ). Raport ten zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie oceniony w procesie oceny oddziaływania na środowisko oraz poddany konsultacji społecznej i posłuży jako podstawa dla GDOŚ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę elektrowni jądrowej w jednej z dwóch rozważanych lokalizacji. 

Obecnie trwają prace nad opracowaniem Wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) oraz przygotowaniem formatu i treści Raportu OOŚ. 

 

Badania lokalizacyjne 

Zadania związane z charakterystyką lokalizacji obejmują przeprowadzenie różnorodnych badań przez minimum 24 miesiące. Badania te będą wykorzystane podczas tworzenia następujących dokumentów: projektu koncepcyjnego elektrowni jądrowej, Raportu Lokalizacyjnego oraz Rozdziału Wstępnego Raportu Bezpieczeństwa (PCSAR) dotyczącego Oceny lokalizacji obiektu jądrowego. W dokumentach tych znajdą się informacje związane z lokalizacją, wymagane do potwierdzenia jej przydatności pod względem bezpieczeństwa jądrowego. 

 

Geologia, geotechnika, geofizyka i sejsmologia 

WorleyParsons przygotował projekt robót geologicznych, które zgodnie z polskimi przepisami muszą zostać zatwierdzone przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań związanych z badaniami podpowierzchniowymi. Powyższe projekty robót geologicznych obecnie są oceniane przez organy administracji geologicznej. 

Wykonano mapowanie geomorfologiczne na podstawie danych zebranych metodami teledetekcji (LIDAR). Na następne miesiące zaplanowano wykonanie badań geologicznych i geomorfologicznych powierzchni terenu w promieniu 20 km wokół lokalizacji. 

Został również zakończony montaż lokalnej sieci monitoringu sejsmicznego, na który składa się osiem czujników sejsmicznych rejestrujących mikrotrzęsienia ziemi. Następne kroki to uruchomienie oprzyrządowania i monitoringu sejsmicznego, które dostarczą danych wejściowych do Raportu Lokalizacyjnego. 

WorleyParsons stworzył ponadto plan robót dla wierceń geotechnicznych, pobierania próbek skał i gruntu, testowania próbek w laboratorium i w terenie, instalacji piezometrów oraz badań geofizycznych. 

Rozpoczęto gromadzenie danych archiwalnych dla obu lokalizacji. Polski zespół kończy przegląd ponad 50 polskich i międzynarodowych publikacji naukowych związanych z terenem rozważanych lokalizacji i rozpoczął niezależną analizę w celu zweryfikowania wniosków znajdujących się w tych opracowaniach. 

 

Hydrologia 

Badania hydrologiczne zostały podzielone na lądowe i morskie. Pozwolą na zebranie terenowych danych hydrologicznych i przygotowanie raportu na temat wyników z pierwszych 12 miesięcy monitoringu hydrologicznego. 

Na potrzeby opracowania raportu hydrologicznego niezbędne jest dokonanie pomiarów cieków i zbiorników wodnych. W tym celu, w obu lokalizacjach zostały zainstalowane nowe stacje pomiarowe. 

Na potrzeby monitoringu i zbierania danych z Morza Bałtyckiego zainstalowano oceanograficzne systemy monitorujące (jeden dla każdej z lokalizacji). 

 

Meteorologia 

W celu prowadzenia odpowiedniego monitoringu meteorologicznego wybudowano wieżę meteorologiczną o wysokości 110 metrów w lokalizacji "Żarnowiec". W ramach przygotowań do wzniesienia wieży dokonano pomiarów geodezyjnych i stworzono mapy projektu zatwierdzone przez odpowiednie organy. Na budowę wieży WorleyParsons otrzymał wymagane prawem zezwolenia. 

 

Wieża meteorologiczna została zainstalowana wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem zbiera dane od początku sierpnia br., co możliwe było po otrzymaniu wszystkich zezwoleń i zatwierdzeniu planu prac na zbieranie danych i konserwację wieży. 

 

Charakterystyka w zakresie wad zasadniczych lokalizacji Żarnowiec 

Przedmiotem tego zadania jest ocena wad zasadniczych związanych z lokalizacją elektrowni jądrowej w lokalizacji "Żarnowiec", zajmowanej obecnie przez opuszczone i zatopione konstrukcje elektrowni jądrowej oraz przez działające obiekty przemysłowe. 

 

Badania te zostały ukończone i stanowią podstawę do oceny możliwości zapewnienia wody chłodzącej, warunków hydrologicznych i hydrogeologicznych związanych z rozbiórką i rekultywacją lokalizacji, odwodnienia zalanych konstrukcji i kontroli wód gruntowych podczas osuszania zbiorników wodnych i budowy elektrowni jądrowej. Na podstawie wyników projektu koncepcyjnego opracowano projekt rozbiórki uwzględniający możliwe oddziaływanie na środowisko oraz całościowy harmonogram budowy elektrowni jądrowej. Powstał również kosztorys tych działań oraz ocena wymaganych zezwoleń na rozbiórkę. Przeprowadzono ponadto screening terenu mający na celu wytypowanie alternatywnej lokalizacji w sąsiedztwie badanej lokalizacji. 

W trakcie realizacji tego zadania wykorzystano skanning laserowy 3D. Dokonano pomiarów opuszczonej elektrowni jądrowej, pomiarów zbiorników wodnych z wykorzystaniem echosondy oraz przeprowadzono analizę jakości próbek wody z każdego zbiornika wodnego. 

 

Analiza lokalizacji w zakresie wody chłodzącej 

Raport w zakresie wody chłodzącej obejmujący obie lokalizacje został ukończony i zatwierdzony przez PGE EJ 1. Wyniki tego badania będą wykorzystane przez dostawcę technologii przy projektowaniu opcji systemu chłodzenia elektrowni. 

 

Obwiednia warunków brzegowych i obrys brzegowy 

Obwiednia warunków brzegowych jest listą składającą się ze skrajnych parametrów wszystkich rozpatrywanych technologii elektrowni jądrowych, które są wykorzystywane przy sporządzaniu charakterystyki i oceny lokalizacji. Wartości te są określane na podstawie danych wejściowych dostarczonych przez dostawców technologii i/lub publicznie dostępnych informacji. 

Obrys brzegowy, który obejmuje maksymalną powierzchnię terenu wymaganego przez sześć rozważanych technologii reaktorów, jest identyfikowany dla określenia terenu wymaganego przez elektrownię jądrową i obiekty budowlane. 

Oba raporty: Obwiednia warunków brzegowych i Obrys brzegowy zostały zatwierdzone przez PGE EJ1. 

 

Autor: Dariusz Ciepiela

Źródło: wnp.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.