NIK pozytywnie o realizacji programu atomowego w PAA, wnp.pl.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła prace Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) w zakresie przygotowań do wdrożenia Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Kontrola odbywała się równolegle w PAA, Ministerstwie Gospodarki i PGE SA.

NIK oceniała stan zaawansowania prac agencji w ramach przygotowania do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej od 2009 roku, czyli od podjęcia przez Radę Ministrów uchwały o rozpoczęciu prac nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ).

Ocenie Izby poddane zostały działania obejmujące przygotowanie i wdrożenie aktów prawnych niezbędnych dla umożliwienia budowy i funkcjonowania energetyki jądrowej oraz związanej z nią infrastruktury, dostosowanie Państwowej Agencji Atomistyki do roli urzędu dozoru jądrowego i zmiany organizacyjne w PAA oraz kształcenie i szkolenie kadr. 

PAA zapewnia, że działania agencji we wszystkich tych obszarach zostały ocenione pozytywnie. 

Kontrola NIK w PAA stanowiła część kontroli opracowania i realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, obejmującej również Ministerstwo Gospodarki i Polską Grupę Energetyczną - inwestora pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. 

Od podjęcia przez rząd uchwały o rozpoczęciu prac nad programem PEJ Państwowa Agencja Atomistyki przygotowuje się do roli kompetentnego i niezależnego dozoru jądrowego, prowadzącego nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną w elektrowniach jądrowych. Działania obejmowały analizę możliwości i potrzeb Agencji, jak również analizę stanu prawnego i zaproponowanie koniecznych zmian w tym zakresie. 

W ramach tworzenia ram prawnych dla energetyki jądrowej w PAA przygotowano projekt założeń do nowelizacji Prawa atomowego. Pracownicy PAA współpracowali też z Rządowym Centrum Legislacji przy tworzeniu projektu samej ustawy nowelizującej, która weszła w życie 1 lipca 2011 r. Nowelizacja określiła wymagania bezpieczeństwa dla obiektów jądrowych ze szczególnym uwzględnieniem elektrowni jądrowych. Ponadto w Agencji przygotowano projekty 14 rozporządzeń do znowelizowanej ustawy określających szczegółowe wymagania dotyczące m.in. lokalizacji, projektowania, rozruchu, eksploatacji i likwidacji obiektów jądrowych. 

PAA przygotowała również wkład do kolejnej nowelizacji Prawa atomowego związanej z wdrożeniem do polskiego prawa postanowień dyrektywy Rady 2011/70/Euratom ustanawiającej ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Projekt nowelizacji został następnie opracowywany przez Ministerstwo Gospodarki i znajduje się w toku uzgodnień międzyresortowych. 

W celu zapewnienia funkcjonowania dozoru jądrowego, PAA rozpoczęła rekrutację i szkolenie pracowników, którzy będą uczestniczyli w procesie oceny dokumentacji bezpieczeństwa i wydawaniu zezwolenia na budowę elektrowni jądrowej oraz jej nadzorowaniu. Zmieniono również strukturę organizacyjną Agencji, dostosowując ją do nowych zadań. 

Źródło: wnp.pl
Autor: Dariusz Ciepiela


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.