PGE EJ 1 realizuje kolejne etapy projektu jądrowego

Spółka PGE EJ 1 realizuje kolejne zaplanowane etapy przygotowań do budowy elektrowni jądrowej. Spółka przejęła prowadzenie badań lokalizacyjnych i środowiskowych, które pozwolą wskazać najlepszą lokalizację dla elektrowni. PGE EJ 1 zapowiada, że wstępna lokalizacja pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce może być wskazana ok. 2017 r. W drugiej połowie 2015 r. ma ruszyć tzw. postępowanie zintegrowane.

Monitoringi rozpoczęte w 2014 r. są kontynuowane, w marcu 2015 r. zostaną uruchomione dodatkowe badania i analizy środowiskowe, które pozwolą jeszcze w tym roku na wstępną ocenę skali oddziaływań na najcenniejsze zasoby przyrodnicze. Spółka prowadzi także dialog wstępny z potencjalnymi dostawcami technologii reaktora.

Nowa koncepcja realizacji badań środowiskowych i lokalizacyjnych

W grudniu 2014 r. PGE EJ 1 przejęła realizację badań środowiskowych i lokalizacyjnych, prowadzonych w dwóch lokalizacjach w województwie pomorskim: w lokalizacji Choczewo (gmina Choczewo) oraz w lokalizacji Żarnowiec (gminy Krokowa i Gniewino). Spółka prowadzić będzie kontynuację badań przy wykorzystaniu zasobów grupy kapitałowej PGE oraz doświadczenia doradcy branżowego.

- W nowej formule grupa PGE – spółka PGE EJ 1 oraz inne spółki z grupy – przejęła całość zadań związanych z koordynacją i zarządzaniem badaniami lokalizacyjnymi i środowiskowymi, przygotowywaniem wniosków i raportów oraz uzyskiwaniem kluczowych zezwoleń i pozwoleń. Nie ulega wątpliwości, że przesunięcia w terminach prac spowodowane przejęciem projektu przez grupę PGE będą zdecydowanie mniejsze, niż miałoby to miejsce w przypadku ich kontynuacji w niezmieniony sposób – zapewnia Jacek Cichosz, prezes PGE EJ 1.

Od rozwiązania umowy z wykonawcą badań, spółka zrealizowała szereg działań w ramach tzw. mobilizacji do projektu tj. stworzenie wewnętrznej struktury zarządzającej projektem, weryfikacja wyników dotychczasowych badań, uruchomienie procedur umożliwiających kontynuację prowadzonych badań monitoringowych i uruchomienie procedur umożliwiających wykonanie dodatkowych badań i analiz.

Już od marca 2015 r. prowadzone będą w lokalizacjach dodatkowe badania przyrodnicze i hydrogeologiczne. Spółka wykona także specjalistyczne analizy w zakresie oddziaływania inwestycji na obszary Natura 2000. Wyniki badań i analiz będą przedmiotem konsultacji społecznych i eksperckich, które PGE EJ 1 zamierza przeprowadzić we wrześniu 2015 r. Spółka analizuje obecnie wyniki dotychczasowych prac badawczych i możliwości ich wykorzystania m.in. w przygotowywanych raportach, prowadzi także ustalenia dotyczące dalszej współpracy z krajowymi podwykonawcami, którzy byli dotychczas zaangażowani przy projekcie badań.

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, wybór lokalizacji pod elektrownię jądrową nastąpi na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. Ostateczne potwierdzenie przydatności wybranej lokalizacji pod kątem bezpieczeństwa jądrowego będzie natomiast możliwe na etapie wydawania decyzji lokalizacyjnej. Dysponując tymi postanowieniami, Spółka będzie mogła wystąpić o zezwolenia na budowę obiektu jądrowego do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Uruchomienie postępowania zintegrowanego w drugiej połowie 2015 r.

Równolegle PGE EJ 1 prowadzi intensywne prace przygotowawcze do uruchomienia postępowania zintegrowanego, które pozwoli wyłonić partnera strategicznego budowy
i eksploatacji elektrowni jądrowej. W ramach postępowania zainteresowane konsorcja zostaną poproszone o przedstawienie w ofertach m.in. propozycji dostawy technologii elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MWe generacji III lub III+, generalnego wykonawstwa elektrowni, usług wsparcia prowadzenia i utrzymania jej ruchu, dostawy paliwa jądrowego oraz programu transferu kompetencji do PGE EJ 1. Oferenci zostaną poproszeni także o przedstawienie możliwego zaangażowania kapitałowego w formie finansowania dłużnego Agencji Kredytów Eksportowych (AKE) i banków komercyjnych. Spółka prowadzi obecnie dialog wstępny z zainteresowanymi konsorcjami. PGE EJ 1 przewiduje, że uruchomienie postępowania zintegrowanego nastąpi w drugiej połowie 2015 r.

Plany rozwojowe gmin lokalizacyjnych

Pracom projektowym towarzyszy stały, otwarty dialog z mieszkańcami oraz władzami samorządowymi gmin lokalizacyjnych. W ich efekcie w 2014 r. PGE EJ 1 zawarła z gminą Choczewo, gminą Krokowa, gminą Gniewino oraz Samorządem Województwa Pomorskiego „Porozumienie o Współpracy i Rozwoju”. Zakłada ono m.in. wypracowanie przez jego sygnatariuszy Planu Współpracy oraz Planu Rozwoju. Plan Współpracy ma określać zasady, sposób i harmonogram prowadzenia przez strony działań komunikacyjno–edukacyjnych. W Planie Rozwoju wskazane natomiast zostaną przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące infrastruktury towarzyszącej oraz rozwoju lokalnego rynku pracy.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby realizacja Porozumienia i wypracowanie ww. Planów przebiegały w sposób właściwy i terminowy, a dokumenty cechowała najwyższa jakość – będąca pochodną m.in. zapisów prawa oraz etapu na jakim znajduje się inwestycja.

Zarząd PGE EJ 1 gotowy jest podpisać umowę o realizacji planu współpracy jeszcze w pierwszym kwartale 2015 r. W myśl zapisów Porozumienia, oprócz pakietu działań edukacyjnych, Spółka pracuje także nad wstępną koncepcją wsparcia lokalnego rynku pracy. Program ten ma na celu wsparcie aktywizacji zawodowej różnych grup społecznych z terenów gmin, organizację szkoleń zawodowych i specjalistycznych kursów doradztwa biznesowego. Projekt zostanie przedstawiony do dyskusji gminom, w kolejnych krokach będą podejmowane wspólne prace nad rozwiązaniami dopasowanymi do potrzeb lokalnych społeczności.

Postępują także wspólne prace nad Planem Rozwoju, którego obecne zapisy wymagają jednak dalszych analiz i uzgodnień. W celu usprawnienia prac nad tym dokumentem, PGE EJ 1 powoła roboczy zespół specjalistów, z udziałem m.in. Inżyniera Kontraktu, który dysponuje doświadczeniem w realizacji podobnych projektów.

Działania, które do tej pory PGE EJ 1 podejmuje na rzecz gmin lokalizacyjnych, uwzględniają aktualny etap realizacji projektu, są zgodne z praktyką innych państw w tym zakresie oraz przynoszą korzyści (w tym finansowe) gminom, na terenie których prowadzone są prace.

Stabilna struktura projektu

PGE EJ 1 stale rozwija organizację i zaplecze merytoryczne oraz kapitałowe w procesie przygotowań do realizacji inwestycji. W lipcu 2014 r. Spółka rozstrzygnęła przetarg na Inżyniera Kontraktu, w wyniku którego zawarto umowę z firmą AMEC Nuclear. We wrześniu 2014 r. podpisana została także umowa wspólników, na mocy której Enea, KGHM Polska Miedź oraz Tauron Polska Energia odkupią od PGE Polskiej Grupy Energetycznej po 10 proc. (łącznie 30 proc.) udziałów w spółce PGE EJ 1. Zgodę na transakcję w październiku 2014 r. wyraził UOKiK. 

 

Źródło: wnp.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.