PGE EJ1: przetarg na badania środowiskowe i lokalizacyjne el. jądrowej

Spółka Elbis (z grupy PGE) w ramach współpracy ze spółką PGE EJ 1 rozpoczęła postępowania zakupowe dotyczące realizacji zadań w ramach programu badań środowiskowych i lokalizacyjnych na potrzeby przygotowania inwestycji polegającej na budowie pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

Postępowania dotyczą następujących zakresów przedmiotowych: kartowanie hydrologiczne i badania tachimetryczne; monitoring hydrologiczny wód morskich; badania dna morskiego a także monitoring hydrologiczny wód śródlądowych.

Postępowania zakupowe prowadzone są w trybie przetargu nieograniczonego.

Wstęp do wyboru lokalizacji elektrowni

PGE EJ 1 podkreśla, że wybór lokalizacji dla elektrowni jądrowej musi zostać poprzedzony bardzo dokładną weryfikacją, w jaki sposób będzie ona oddziaływać na otaczające ją środowisko i zdrowie ludzi (badania środowiskowe), oraz w jaki sposób uwarunkowania środowiskowe mogą wpływać na bezpieczeństwo funkcjonowania elektrowni (badania lokalizacyjne). PGE EJ 1  prowadziła badania i analizy na trzech potencjalnych lokalizacjach pierwszej polskiej elektrowni jądrowej: lokalizacji „Choczewo” i „Lubiatowo-Kopalino” (gmina Choczewo) oraz lokalizacji „Żarnowiec” (gminy Gniewino i Krokowa) w województwie pomorskim.

Badania wstępne, przeprowadzone w latach 2013-2015 miały za zadanie zweryfikować najważniejsze zagrożenia przyrodnicze, jak na przykład możliwość wystąpienia znaczących oddziaływań na obszary chronione. Pozwoliły ponadto określić szczegółowe zakresy i metodyki badań właściwych, których wyniki zostaną wykorzystane do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz raportu lokalizacyjnego. Dokumenty te stanowić będą podstawę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o ustaleniu lokalizacji elektrowni jądrowej.  

Przeprowadzone przez spółkę PGE EJ 1 badania i analizy pozwalają stwierdzić, że spośród rozpatrywanych dotychczas terenów w województwie pomorskim lokalizacje „Lubiatowo-Kopalino” (gmina Choczewo) oraz „Żarnowiec” (gminy Gniewino i Krokowa) w największym stopniu spełniają społeczne i środowiskowe kryteria bezpieczeństwa, jakim powinna odpowiadać lokalizacja elektrowni jądrowej.

Spółka zdecydowała o prowadzeniu badań środowiskowych i lokalizacyjnych w tych dwóch wybranych lokalizacjach w celu zapewnienia efektywności dalszych prac projektowych oraz wypełnienia wymogów procedury środowiskowej.

„Lubiatowo-Kopalino” oraz „Żarnowiec” będą przedmiotem analiz na potrzeby opracowania Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

PGE EJ 1 koordynuje całość zadań związanych z zarządzaniem badaniami lokalizacyjnymi i środowiskowymi, przygotowywaniem wniosków i raportów oraz uzyskiwaniem kluczowych zezwoleń i pozwoleń. Badania są realizowane przy zaangażowaniu spółek grupy kapitałowej PGE oraz merytorycznym wsparciu doradcy technicznego – AMEC Foster Wheeler.

Badania środowiskowe, czyli jakie?

W ramach badań środowiskowych, które zostały zaplanowane na rok 2016, dokonana zostanie kompletna inwentaryzacja biotycznych (rośliny, zwierzęta i grzyby) oraz abiotycznych (powietrze, klimat, gleba, geologia, hydrologia) składników środowiska na lądzie i morzu, w strefach potencjalnych oddziaływań elektrowni jądrowej i towarzyszącej jej infrastruktury. Zakres i metoda badań zostanie uzgodniona z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (GDOŚ) w procedurze, tzw. scopingu, która zostanie przeprowadzona na wniosek PGE EJ 1. W procedurze tej, na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, opracowanej przez PGE EJ 1, GDOŚ określi także zakres Raportu o oddziaływaniu.

Na podstawie uzyskanych wyników badań i analiz, spośród zbadanych lokalizacji PGE EJ 1 wskaże, w połowie 2017 roku, lokalizację preferowaną do budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej oraz lokalizacje alternatywne. W przypadku stwierdzenia na którymkolwiek z badanych obszarów tzw. wady zasadniczej, uniemożliwiającej uzyskanie wymaganych pozwoleń, wariant ten nie będzie dalej rozważany jako miejsce budowy elektrowni.  Przy wyborze lokalizacji preferowanej, poza uwarunkowaniami środowiskowymi, będą brane pod uwagę warunki techniczne, ekonomiczne i społeczne realizacji inwestycji.

Na podstawie wyników badań zostanie określona wrażliwość poszczególnych elementów środowiska na oddziaływania ze strony planowanej inwestycji. Następnie, w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko sformułowane zostaną w raporcie o oddziaływaniu, wytyczne i zalecenia, które będą musiały być uwzględnione w projekcie budowlanym elektrowni, tak aby nie powodowała ona znaczących oddziaływań na środowisko na żadnym z etapów przygotowania, eksploatacji czy likwidacji. Uwarunkowania te określi ostatecznie dla wybranej lokalizacji GDOŚ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, której wydanie poprzedzą konsultacje z zainteresowanymi społecznościami w kraju i zagranicą.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.