Podmioty zaangażowane w projekt

Program Polskiej Energetyki Jądrowej wymienia cztery główne podmioty zaangażowane w jego realizację, tj.:

  • Minister właściwy ds. gospodarki – jego podstawowym zadaniem jest wytyczanie i koordynowanie realizacji strategii rozwoju energetyki jądrowej. Strategia rozwoju energetyki jądrowej, jako spójna z polityką energetyczną państwa, podlegać ma cyklicznej aktualizacji i zatwierdzaniu przez Radę Ministrów;
  • Prezes Państwowej Agencji Atomistyki – jako centralny, niezależny organ administracji państwowej pełniący rolę dozoru jądrowego, który przy pomocy Agencji sprawuje w Polsce nadzór nad wykorzystaniem promieniowania jonizującego w przemyśle, medycynie i badaniach naukowych. W obszarze energetyki jądrowej Prezes PAA pełni funkcje regulacyjne, tj. reglamentuje, nadzoruje i kontroluje eksploatację EJ pod kątem bezpieczeństwa;
  • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – instytucja wykonująca zadania w zakresie postępowania z odpadami promieniotwórczymi;
  • Inwestorzy obiektów energetyki jądrowej, a po rozpoczęciu ich eksploatacji operatorzy, posiadający doświadczenie i wiedzę niezbędną do budowy i eksploatacji takich obiektów oraz odpowiednie zasoby finansowe.
 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.