Powstała Rada ds. Bezpieczeństwa Jądrowego, wnp.pl

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) Janusz Włodarski powołał Radę ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. Zgodnie z ustawą Prawo atomowe jest ona organem doradczym i opiniodawczym przy prezesie Agencji. Jej przewodniczącym został dr Henryk Jacek Jezierski.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów zezwoleń na budowę, rozruch, eksploatację lub likwidację obiektów jądrowych, a także aktów prawnych i zaleceń organizacyjno-technicznych opracowywanych przez prezesa PAA. Jednym z istotniejszych najbliższych zadań Rady będzie zaopiniowanie projektów wytycznych prezesa PAA dotyczących m.in. lokalizacji czy budowy obiektów jądrowych.

PAA przekonuje, że w Radzie zasiadają wybitni specjaliści z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej, zabezpieczeń materiałów jądrowych oraz innych specjalności istotnych ze względu na nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym.

Prezes powołał obecnie pięciu członków Rady. W przyszłym roku planowane jest sukcesywne powołanie kolejnych osób - specjalistów o profilu związanym z bezpieczeństwem elektrowni jądrowych. Zgodnie z Prawem atomowym w skład Rady wchodzi jej przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz oraz nie więcej niż 7 członków. Kadencja Rady trwa 4 lata.

Prezes PAA powołał w skład Rady następujące osoby:

Henryk Jacek Jezierski, przewodniczący Rady, jest doktorem nauk geologicznych. Pracował Państwowym Instytucie Geologicznym, a następnie został dyrektorem Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska. W 2007 r. został powołany na stanowisko podsekretarza stanu i Głównego Geologa Kraju w Ministerstwie Środowiska. Na tym stanowisku nadzorował również Prezesa PAA. Funkcję tę pełnił do grudnia 2011.

Grzegorz Krzysztoszek, zastępca przewodniczącego Rady, jest specjalistą z zakresu eksploatacji reaktorów badawczych. Do 2011 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora do spraw reaktorów Instytutu Energii Atomowej. Obecnie jest Dyrektorem Departamentu Energii Jądrowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Andrzej Cholerzyński, sekretarz Rady, jest ekspertem od zarządzania odpadami promieniotwórczymi. Od wielu lat związany jest z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, od 2011 r. jest jego dyrektorem.

Jerzy Wojnarowicz, członek Rady, jest specjalistą w zakresie dozymetrii. Był organizatorem pracowni dozymetrycznej ośrodka radioizotopów POLATOM. Obecnie jest jej kierownikiem.

Roman Jóźwik, członek Rady, jest doktorem nauk technicznych w dziedzinie dozymetrii. To uznany specjalista w zakresie dozymetrii i radiometrii. Od 25 lat pracuje w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii. W 2009 roku został jego dyrektorem.

Autor: Dariusz Ciepiela
Źródło: wnp.pl

Fot.: www.paa.gov.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.