Rząd 28 stycznia przyjmie program energetyki jądrowej?

W porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Ministrów, które zaplanowano na 28 stycznia br., jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ).
- Projekt PPEJ, który został przedłożony Radzie Ministrów jest mapą drogową pokazującą co należy zrobić, aby energetykę jądrową w Polsce wdrożyć. Ustanawia cele i sposoby do ich osiągnięcia a także określa ramowy harmonogram prac inwestora - wyjaśnia Hanna Trojanowska, pełnomocnik rządu ds. energetyki jądrowej.


Główne obszary, których dotyczy PPEJ to cele wdrożenia energetyki jądrowej; uzasadnienie ekonomiczne; finansowanie programu; organizacja prac nad programem, potencjalne lokalizacje elektrowni oraz bezpieczeństwo i ochrona środowiska.

- Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) to strategiczny dokument, który przedstawia zakres działań, jakie należy podjąć, aby bezpiecznie korzystać z energetyki jądrowej w naszym kraju, a w tym jak postępować z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Warto pamiętać, że Projekt PPEJ jest katalogiem działań, zadań i celów, tak by bezpiecznie budować i eksploatować elektrownie jądrowe w Polsce - informuje Ministerstwo Gospodarki.

Resort gospodarki podkreśla, nie zastąpi on jednak analiz i wysiłku organizacyjnego, jaki muszą podjąć wszystkie podmioty zaangażowane w projekt. Jego głównym celem jest wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, co przyczyni się do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po akceptowalnych dla gospodarki i społeczeństwa cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska.

Według dokumentów opracowanych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA), wprowadzenie energetyki jądrowej wymaga od 10 do 15 lat prac przygotowawczych, włączając w to samą budowę pierwszej elektrowni. W przypadku Polski, dla wdrożenia energetyki jądrowej konieczna jest budowa prawie całej infrastruktury niezbędnej dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej (prawnej, organizacyjnej, instytucjonalnej, zaplecza naukowo-badawczego, systemu szkolenia kadr).

Konsultacje transgraniczne i społeczne

Uruchomienie w Polsce projektu jądrowego otwiera nowy rozdział w dziedzinie rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski. Przygotowania do tego przedsięwzięcia Ministerstwo Gospodarki prowadziło zgodnie z wymogami prawa europejskiego i rekomendacjami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Przygotowanie PPEJ poprzedziły długotrwałe konsultacje, które prowadziło Ministerstwo Gospodarki, we współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Po awarii w elektrowni w Fukushimie można się było spodziewać zwiększonego zainteresowania uczestnictwem niektórych krajów w procedurze konsultacji. W jego ramach Polska przekazała zainteresowanym państwom przetłumaczoną część dokumentacji (projektu dokumentu i prognozy oddziaływania na środowisko), umożliwiającą ocenę potencjalnych oddziaływań.

Do udziału w konsultacjach transgranicznych zaproszono 10 państw: Litwę, Łotwę, Estonię, Szwecję, Danię, Niemcy, Austrię, Czechy, Słowację i Finlandię. Litwa, Łotwa i Estonia zrezygnowały z udziału w konsultacjach. Formalnie proces konsultacji transgranicznych został zakończony podpisaniem protokołu z Konsultacji z Austria, co miało miejsce w maju 2013. W 2010 roku projekt Programu PEJ został poddany konsultacjom społecznym w ramach standardowej procedury dokumentu rządowego (ok. 100 podmiotów zgłosiło ok. 300 uwag, z których większość uwzględniono).

Na przełomie 2011/2012 r. projekt Programu PEJ konsultowano społecznie w ramach konsultacji Prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 300 podmiotów).

Polska gotowa na realizację PPEJ

Efektywność i prawidłowość prac nad realizacją Programu PEJ potwierdzili eksperci MAEA, którzy w marcu i kwietniu br. wizytowali Polskę w ramach Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej (INIR) oraz Zintegrowanego Przeglądu Dozoru Jądrowego (IRRS). MAEA dobrze oceniła całość przygotowań do wdrożenia Programu PEJ. W szczególności doceniono Polskę m.in. za wysokie standardy współpracy w ramach konsultacji na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz za wprowadzenie nowoczesnych regulacji prawnych.

Autor: Dariusz Ciepiela
Źródło: WNP.PL


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.