World Nuclear Exhibition za nami

W dniach 28-30 czerwca w Paryżu miały miejsce II Międzynarodowe Targi Przemysłu Jądrowego - World Nuclear Exhibition. W stolicy Francji pojawili się przedstawiciele największych organizacji i firm realizujących projekty związane z energetyką atomową. Polskie Ministerstwo Energii zaprosiło do udziału pod swoim patronatem rodzime przedsiębiorstwa i instytuty naukowe posiadające kompetencje, możliwości i doświadczenia w realizacji projektów dla przemysłu jądrowego.

Go­ść­mi dru­gie­go dnia targów by­li pod­se­kre­tarz sta­nu w Mi­ni­ster­stwie Ener­gii An­drzej Pio­trow­ski oraz dy­rek­tor De­par­ta­men­tu Ener­gii Ją­dro­wej ME dr Jó­zef So­bo­lew­ski, któ­rzy wy­gło­si­li pre­zen­ta­cję po­świę­co­ną za­ło­że­niom i uwa­run­ko­wa­niom re­ali­za­cji pro­gra­mu pol­skiej ener­ge­ty­ki ją­dro­wej. j. W trakcie prezentacji minister Piotrowski podkreślił, że „Polska pomimo, że nie posiada jeszcze elektrowni jądrowych, dysponuje już kompetentnymi ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami, które z powodzeniem realizowały i realizują określone projekty na rzecz energetyki jądrowej”. 

Z kolei Józef Sobolewski zaznaczył, że celem działań Rządu jest zapewnienie jak największego udziału krajowych przedsiębiorstw w polskim projekcie jądrowym oraz ich wsparcie na arenie międzynarodowej.  

Polskę na targach reprezentowały przedsiębiorstwa - FUD Crane Solutions LTD, Olmex, Rockfin, Stocznia Gdańska S.A. oraz instytuty naukowe - Narodowe Centrum Badań Jądrowych i Instytut Spawalnictwa.

Tar­gi World Nuc­le­ar Exhi­bi­tion są jed­nym z naj­więk­szych na świe­cie te­go ty­pu przed­się­wzięć po­świę­co­nych ener­ge­ty­ce ją­dro­wej. Te­go­rocz­na edy­cja zgro­ma­dzi­ła w Pa­ry­skim cen­trum wy­sta­wien­ni­czym Le Bo­ur­get po­nad 700 wy­staw­ców oraz po­nad 10 ty­się­cy zwie­dza­ją­cych.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.