Wypowiedź Hanny Trojanowskiej, pełnomocnika rządu ds. polskiej energetyki jądrowej, podsekretarza stanu w Ministerstwie gospodarki. Rozmawiał Marek Bielski, redaktor magazynu ProAtom,

Jaka jest energetyka jądrowa? Czy jest potrzebna naszej gospodarce? I czy faktycznie będzie szansą dla polskich firm?. Dziś nie mamy wątpliwości, że uruchomienie w Polsce projektu jądrowego otwiera nowy rozdział w dziedzinie rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski. Po awarii elektrowni w Czarnobylu i odstąpieniu Polski od realizacji projektu jądrowego w Żarnowcu w latach 90-tych, w kraju praktycznie zaprzestano edukacji w tej dziedzinie. Co więcej, większość polskich ekspertów-atomistów opuściło kraj by realizować ambicje zawodowe za granicą, a uczelnie wyższe praktycznie zaprzestały kształcenia na kierunkach jądrowych.

Za wprowadzeniem w Polsce energetyki jądrowej przemawiają co najmniej trzy względy: bezpieczeństwo energetyczne, ochrona środowiska i ekonomia. Bezpieczeństwo energetyczne kraju wymaga zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej wszystkim – od gospodarstw domowych, przez instytucje publiczne po przedsiębiorstwa i przemysł. Według szacunków Agencji Rynku energii z 2011 roku, rozwój gospodarczy Polski pociągnie za sobą w perspektywie 20 lat wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną do ok. 170 TWh rocznie. Oznacza to, że należy zwiększyć jej produkcję aż o 38 proc. Nie da się - a ze względu na bezpieczeństwo państwa nawet nie powinno - zaspokoić rosnących potrzeb importem energii. Konieczne staje się więc zwiększenie mocy produkcyjnych w kraju przez budowę nowych źródeł wytwarzania.

 

Dlatego, mimo wysokich nakładów inwestycyjnych elektrownie jądrowe są bardzo atrakcyjnym pod względem cenowym źródłem wytwarzania. Biorąc pod uwagę koszty zakupu paliwa oraz szacowane koszty emisji CO2, wygrywają konkurencję cenową ze wszystkimi technologiami wytwarzania wykorzystującymi paliwa kopalne. Energetyka jądrowa nie jest panaceum na wszelkie nasze problemy energetyczne. Polska potrzebuje nie tylko atomu, ale też odnawialnych źródeł energii, gazu, czystego węgla. Zgodnie z założeniami Polityki energetycznej do 2030 r. w elektrowniach jądrowych będzie powstawać ok. 17 proc. produkowanej w kraju energii.

 

Dziś, głównym paliwem dla energetyki w Polsce jest węgiel. Do niedawna wydobycie węgla kamiennego i brunatnego w Polsce sięgało ponad 200 milionów ton rocznie, obecnie jest to około 75 mln t/r. Zasoby te nie są jednak niewyczerpane. W elektrowniach opalanych węglem kamiennym powstało w 2011 r. 55,6 proc. produkowanej w kraju energii, brunatnym – 32,8 proc. To duże obciążenie finansowe dla energetyki, biorąc pod uwagę nasze międzynarodowe zobowiązania do redukcji emisji CO2. Od 2020 r. polskie elektrownie będą musiały płacić 100 proc. stawki za uprawnienia do emisji CO2. Z pewnością przełoży się to na koszt energii elektrycznej w kraju. Do tego  majątek wytwórczy w Polsce starzeje się i wymaga pilnych inwestycji rzędu 10 tys. MW w najbliższych 15 latach.  Aby produkować więcej energii i równocześnie wywiązać się z unijnych zobowiązań dotyczących redukcji emisji CO2 Polska potrzebuje wydajnych i czystych jej źródeł. Takie właśnie są budowane dziś siłownie jądrowe. Program polskiej energetyki jądrowej przewiduje budowę 6 tys. MW zainstalowanej mocy, tj. 4–6 bloków jądrowych. Do 2030 r. powstawać w nich będzie 50 TWh energii elektrycznej w ciągu roku. Oznacza to możliwość uniknięcia emisji 47 mln ton CO2 rocznie.

 

W styczniu 2009 r. Polski Rząd powierzył PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. realizację programu jądrowego w zakresie budowy dwóch pierwszych elektrowni jądrowych o łącznej mocy ok 6000 MW. Wedle ostatnich zapowiedzi Inwestora, pierwszy blok jądrowy ma być uruchomiony w na przełomie 2023-2024 roku.  W listopadzie 2011 roku Inwestor wskazał potencjalne lokalizacje  pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, a w ostatnim czasie wyłonił wykonawcę badań lokalizacyjnych, co jest otwarciem kolejnego etapu przygotowań do budowy. Kolejnym momentem weryfikującym te plany będzie chwila, w której inwestor otrzyma oferty dostawców technologii wraz z harmonogramem i propozycjami dotyczącymi realizacji inwestycji i jej finansowania.

 

Warto tu podkreślić, że budowa, a później eksploatacja elektrowni jądrowych generuje miejsca pracy nie tylko w siłowniach, ale ogólnie - w całej gospodarce. Zakładając średnie zatrudnienie na budowie elektrowni w wysokości 1500 osób można szacować, że budowa wygeneruje średnio 4000 miejsc pracy w okresie budowy: w łańcuchu dostaw dla elektrowni jądrowej, w zakładach wytwarzających dla dostawców pracujących na budowie, czy w końcu w sektorach niezwiązanych bezpośrednio z energetyką jądrową. Obecnie trwa inwentaryzacja krajowego potencjału przemysłowego i jego gotowości do realizacji zamówień o klasie jakości wymaganej w przemyśle jądrowym, dla którego już pracują polskie firmy np. Elektrobudowa Katowice, Rafako-Racibórz, Fakop-Sosnowiec, ZT-B POLBAU sp. z o.o., czy ENERGOMONTAŻ-Północ.

 

W 2012 r. utworzono klaster EUROPOLBUDATOM grupujący organizacje, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa i uczelnie mające na celu udział w budowie w Polsce elektrowni jądrowej. Jego członkami założycielami są m.in. Elektromontaż Północ, Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A., Politechnika Poznańska, Politechnika Koszalińska, Oficyna Naukowo-Techniczna wydawca Magazynu Energetyki Jądrowej „Pro Atom” oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Klaster EUROPOLBUDATOM to pierwsza w Polsce inicjatywa sektora budowlanego, która została powołana w celu podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju energetyki jądrowej w naszym kraju. Ma on wspierać współpracę administracji z krajowymi przedsiębiorstwami budowlanymi na rzecz tworzenia nowych inicjatyw energetycznych.

 

W ramach strategicznego projektu badawczego „Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej” koordynowanego przez NCBiR realizowane jest zadanie badawcze „Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej” – liderem sieci naukowej (wykonawców zadania) jest Politechnika Warszawska. Ministerstwo Gospodarki dokonuje obecnie inwentaryzacji polskich przedsiębiorstw posiadających kompetencje i możliwości w zakresie uczestnictwa w programie energetyki jądrowej. Następnym działaniem będzie przygotowanie planu efektywnego wsparcia udziału polskiego przemysłu w programie.

 

Uruchomienie takiej inwestycji jak elektrownia jądrowa to także szansa dla tej lokalnej gospodarki, bowiem gmina, na terenie której będzie zlokalizowana siłownia, otrzyma 50 proc. środków z tytułu podatku od nieruchomości. Gminy sąsiednie dostaną drugie 50 proc. Rocznie, do podziału. Przy tego rodzaju inwestycji są to przychody rzędu 40 mln złotych. Na terenie tych gmin będzie musiała być rozbudowana infrastruktura drogowa, kolejowa, budownictwo mieszkaniowe, zaplecze usługowe. Będą zatem realizowane inwestycje, będzie rozwijał się przemysł i będą powstawały nowe miejsca pracy. A tego oraz tańszej energii, możliwości zatrudnienia czy dostępu do opieki medycznej oczekuje lokalna społeczność. Przykładem na który zerkają też lokalni włodarze jest gmina Kleszczów – najbogatsza gmina w Polsce, na terenie której funkcjonuje Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów" i Elektrownia "Bełchatów". Na jednego mieszkańca tej gminy przypada 44 tyś. zł dochodu.

 

W celu rozwoju potencjału kadrowego dla energetyki jądrowej w województwach zachodniopomorskim i pomorskim uczelnie wyższe powołały przy Uniwersytecie Szczecińskim – Centrum Innowacyjnych Technologii i Badań Jądrowych Uniwersytetu Szczecińskiego, natomiast przy Politechnice Gdańskiej – Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Źródeł Energii LINTE 2, a w ramach Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej powstało Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej na potrzeby Energetyki Jądrowej i Medycyny Nuklearnej. Kilka polskich uczelni rozpoczęło studia na kierunkach jądrowych. Z kolei Ministerstwo Gospodarki w latach 2009 – 2012  zorganizowało we współpracy z Francją serię szkoleń przeznaczonych dla polskich naukowców pracujących w sferze związanej z energetyką jądrową (edukatorów). W ramach porozumień z francuską Komisją Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii wykształcono 36 osób. Zrealizowane zostały również szkolenia specjalistyczne dla różnych służb dozorowych i inspekcyjnych. Obecnie w Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad opracowaniem Planu rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby rozwijającej się w Polsce energetyki jądrowej. W ramach przygotowywania Planu prowadzone są badania identyfikujące zasoby i potrzeby kadrowe podmiotów realizujących zadania związane z kształceniem i doskonaleniem kadr dla energetyki jądrowej w Polsce. Ponadto upowszechniane są materiały edukacyjne (programy wspomagające nauczanie dla nauczycieli, programy edukacyjne, film nt. EJ, broszura edukacyjna itd.).

Ministerstwo Gospodarki dokonuje obecnie inwentaryzacji polskich placówek naukowych i instytutów badawczych posiadających kompetencje i możliwości w zakresie uczestnictwa w programie energetyki jądrowej. W połowie 2011 r.,  po połączeniu Instytutu Energii Atomowej POLATOM i Instytutu Problemów Jądrowych  powstało Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), którego zadaniem jest między innymi tworzenie zaplecza eksperckiego i naukowo-badawczego dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. W kwietniu 2012 r. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej podpisały z Państwową Agencją Atomistyki porozumienia o współpracy w zakresie wykonywania badań i analiz na potrzeby dozoru jądrowego. Dają one podstawę do uznania tych jednostek za część krajowej organizacji wsparcia naukowo-badawczego określanej w nomenklaturze międzynarodowej jako Technical Support Organisation (TSO).

 

Efektywność i prawidłowość prac nad realizacją Programu polskiej energetyki jądrowej potwierdzili eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, którzy w marcu i kwietniu br. wizytowali Polskę w ramach Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej oraz Zintegrowanego Przeglądu Dozoru Jądrowego. Członkowie misji Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej docenili Polskę m.in. za wysokie standardy współpracy w ramach konsultacji na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz za wprowadzenie nowoczesnych regulacji prawnych. MAEA dobrze oceniła całość przygotowań do wdrożenia PPEJ. Wnikliwej analizie zostało poddanych 19 obszarów, w tym m.in. ramy prawne polityki krajowej i zarządzania wdrożeniem PPEJ, bezpieczeństwo fizyczne i systemy zabezpieczeń, ramy regulacyjne, obejmujące bezpieczeństwo jądrowe i ochronę przed promieniowaniem jonizującym, rozwój zasobów ludzkich i zaplecza naukowo-badawczego oraz zaangażowanie przemysłu oraz proces zamówień i dostaw. W Przeglądzie wzięły udział kluczowe podmioty zaangażowane w realizację Programu czyli: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowa Agencja Atomistyki, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Urząd Dozoru Technicznego, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych oraz przedsiębiorstwa -  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. i PGE Energia Jądrowa S.A. oraz PGE EJ1 Sp. z o.o.– inwestor/operator pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. ( Not. MB)

 
 


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.