Zagraniczni eksperci pomogą przy odpadach promieniotwórczych.

Podpis pod zdjęciem: W rozmowach z ekspertami MAEA wzięli udział przedstawiciele Departamentu Energii Jądrowej MG, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Państwowej Agencji Atomistyki i innych instytucji związanych z postępowaniem z odpadami promieniotwórczymi w Polsce.

 

W dniach 3-5 lutego br. 2015 roku odbyło się w Ministerstwie Gospodarki spotkanie z ekspertami Międzynarodowej Agencji Jądrowej (MAEA) w Wiedniu. Głównym tematem rozmów był krajowy plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym.

 

W trakcie spotkania eksperci MAEA zapoznali się z projektem dokumentu "Krajowy plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym" oraz stanem realizacji Polskiego Programu Energetyki Jądrowej (PPEJ).

Jak wyjaśnia resort gospodarki, "Krajowy plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym" (Krajowy plan) określa działania w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem, zgodnie z art. 57c ustawy - Prawo atomowe Ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 587). Ostatnio nowelizacja Prawa atomowego wdrożyła do polskiego porządku prawnego dyrektywę Rady 2011/70/Euratom ustanawiającej ramy wspólnotowe w powyższym zakresie (Dz. Urz. UE L 199 z 2 sierpnia 2011 r., str. 48).

Krajowy plan jest narzędziem do wdrażania zgodnych z przepisami krajowymi i wymogami międzynarodowymi zasad postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Podsumowuje on także politykę państwa w tym zakresie, identyfikuje nowe potrzeby i określa cele dalszych prac. Przedstawia ogólny zarys istniejących oraz nowe metody postępowania z odpadami promieniotwórczymi, z uwzględnieniem ich podziału na kategorie, jak również zapewnienia spójności w postępowaniu z tymi substancjami.

Równie istotną kwestią w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi jest udział społeczeństwa. Dlatego też przejrzystość, dialog i konsultacje z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego znajdują się w centrum przewidzianych w Krajowym planie działań.

- Krajowy plan jest wynikiem współpracy wszystkich instytucji zaangażowanych w postępowanie z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, z uwzględnieniem doświadczeń innych krajów. Pokazuje on także, że Polska posiada wiedzę i doświadczenie, niezbędne do zapewnienia realizacji tego zadania - informuje Ministerstwo Gospodarki.

Przeprowadzono już konsultacje publiczne projektu Krajowego planu. W tej chwili jest on na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Po jej zakończeniu zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych, a po przyjęciu przez Radę Ministrów przekazany Komisji Europejskiej.

W rozmowach z ekspertami MAEA wzięli udział przedstawiciele Departamentu Energii Jądrowej MG, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Państwowej Agencji Atomistyki i innych instytucji związanych z postępowaniem z odpadami promieniotwórczymi w Polsce.

Autor: DC

Źródło: wnp.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.