Zintegrowany przetarg na budowę elektrowni jądrowej w 2015 r.

Ogłoszenie postępowania zintegrowanego, w wyniku którego zostanie wybrany dostawca technologii reaktora, dostawca usług w zakresie prowadzenia i utrzymania ruchu elektrowni jądrowej wraz z programem budowy kompetencji w PGE EJ 1, dostawca paliwa, dostawca kapitału oraz wsparcia w pozyskaniu finansowania dłużnego, zaplanowane jest na koniec 2015 r. – poinformowała wnp.pl spółka PGE EJ 1.

 
PGE EJ 1 w realistycznym scenariuszu zakłada się, że postępowanie zintegrowane zakończy się w 2019 r.
Postępowanie zintegrowane przebiegać zatem będzie równolegle z badaniami środowiskowymi i podejmowaniem decyzji o wyborze lokalizacji. 

- Termin zakończenia będzie zależał m.in. od liczby uczestników oraz szeregu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, m.in. od uzgodnień ze stroną rządową na temat mechanizmów wsparcia dla budowy elektrowni jądrowej - podkreśla PGE EJ 1. 

Co wyborem lokalizacji elektrowni? 

Obecnie PGE EJ 1 finalizuje kolejny, ważny etap przygotowań do wyboru lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Spółka opracowała Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia - dokument niezbędny do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i zamierza w najbliższych dniach złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Przedstawiciele PGE EJ 1 omówili założenia Karty z mieszkańcami gmin lokalizacyjnych podczas spotkań informacyjnych zorganizowanych 27 - 28 lipca br. w Kopalinie i Brzynie. 

Zgodnie z europejskimi i krajowymi przepisami ochrony środowiska, każdy duży projekt inwestycyjny musi zostać przeanalizowany pod kątem możliwego oddziaływania na ludzi i przyrodę. PGE EJ 1, jako podmiot odpowiedzialny za przygotowanie procesu inwestycyjnego budowy elektrowni jądrowej, jest zobowiązana zbadać w tzw. procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jaki wpływ budowa i eksploatacja elektrowni będzie mieć na okolicznych mieszkańców i naturę. Przeprowadzone w tym celu badania i analizy mają na celu zapewnienie maksimum bezpieczeństwa funkcjonowania elektrowni. 

W celu wszczęcia procedury środowiskowej PGE EJ 1 przygotowała Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP). W dokumencie PGE EJ 1 przedstawiła informacje m.in. na temat skali i usytuowania inwestycji, ewentualnych wariantów jej realizacji, przewidywanej ilości wody i surowców wykorzystywanych w trakcie budowy i eksploatacji obiektu, a także rozwiązań, które zostaną zastosowane dla ochrony środowiska. 

Konsultacje lokalne z mieszkańcami 

Na obecnym etapie PGE EJ 1 rozważa trzy potencjalne lokalizacje elektrowni na terenie trzech pomorskich gmin: "Choczewo" i "Lubiatowo-Kopalino" w gminie Choczewo oraz "Żarnowiec" w gminach Krokowa i Gniewino. Wszystkie te lokalizacje zostały objęte wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej, jako rozważane warianty alternatywne. Wszystkie warianty lokalizacyjne są objęte obecnie badaniami i analizą w zakresie potencjalnych oddziaływań na obszary Natura 2000. 
Treść oraz założenia Karty przedstawiciele spółki przedstawili mieszkańcom gmin lokalizacyjnych. 

- KIP jest pierwszym oficjalnym dokumentem, przedstawiającym w kompleksowy sposób główne założenia planowanej inwestycji. Chcieliśmy omówić zawarte w nim informacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami - mieszkańcami, władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi. Robimy to z własnej inicjatywy, poza formalną procedurą, aby zapewnić wszystkim dostęp do pełnej informacji o poszczególnych etapach projektu - wyjaśnia Maciej Stryjecki, dyrektor Biura Lokalizacji, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w PGE EJ 1. 

W najbliższych dniach PGE EJ 1 złoży do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wniosek o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. KIP będzie stanowił załącznik do wniosku. 

Na potrzeby opracowania Raportu o oddziaływaniu, PGE EJ 1 wykona w rozważanych jako warianty alternatywne lokalizacjach dodatkowe badania środowiskowe, które potrwają minimum 12 miesięcy i obejmą pełen okres wegetacyjny. KIP zawiera propozycję szczegółowego programu badań oraz metodyki oceny oddziaływania na środowisko, które będą obecnie przedmiotem uzgodnień z GDOŚ a także opiniowania w procedurze transgranicznej. 

W Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wskazana zostanie preferowana lokalizacja elektrowni oraz lokalizacja alternatywna. Powinny one być znane pod koniec 2017 r. Treść Raportu GDOŚ podda formalnym konsultacjom społecznym oraz międzynarodowym. Po zakończeniu procesu opiniowania i uzgodnień, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podejmie decyzję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla jednej z rozważanych lokalizacji. 

Po uzyskaniu decyzji środowiskowej oraz ogólnej opinii Prezesa PAA dot. lokalizacji, PGE EJ 1 wystąpi do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o wydanie decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji. Dysponując tymi postanowieniami inwestor będzie mógł zwrócić się do Ministra Gospodarki o tzw. decyzję zasadniczą dla inwestycji. 

 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.